Kuusamon kaivoshanke

Dragon Mining Oy

Ympäristövaikutusten
arviointi

Arviointiselostus
Yleisötilaisuudet
nuoliOhjausryhmä

Linkkejä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:
• Rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
• Kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
• Kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
• Arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
• Selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
• Selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
• Esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
• Järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja


Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

nuoliYmpäristövaikutusten arviointiselostus


pdf Kuusamo Mine Project EIA Summary

pdf ОВОСРЕЗЮМЕ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУУСАМО


pdf Summary of the Impact on the Water System

pdf Заключение о влиянии на водную среду

pdf Tiivistelmä vesistövaikutuksista

 

 

 

 
16.1.2014 Ramboll