Huruslahden pohjasedimentin haitta-aineiden kulkeutumisen vähentäminen

Varkauden Huruslahteen on pitkän teollisen historian aikana jotunut monenlaisia haitta-aineita mm. puunjalostus- ja konepajateollisuudesta. Lisäksi asutuksen ja sairaalan jätevedet on aikoinaan johdettu käsittelemättöminä Huruslahteen. Haitta-aineista merkittävimmät ovat orgaaniset tinayhdisteet. Huruslahdessa on tavattu lisäksi kohonneita raskasmetallien, erityisesti elohopean, öljyhiilivetyjen, PAH-yhdisteiden sekä dioksiinien ja furaanien pitoisuuksia.

Huruslahden pohjasedimentin vaikutusten minimoiseksi sen kunnostusta on aloitettu suunnitella. Kunnostusvaihtoehtoja on useita ja ne arvioidaan tässä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa arviointiprosessissa (YVA). Kunnostus muodostaa YVA –hankkeen.

YVA–lain tarkoittamana hankkeesta vastaavana toimii Varkauden kaupunki. Muita hankkeessa mukana olevia tahoja ovat Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Rantasalmen ja Joroisten kunnat sekä Stora Enso Oyj. Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

 

 

suurenna Huruslahden syvännealueiden sijainti.


 

   
30.9.2013 Ramboll