Etusivu

Kaavan alustavat
tavoitteet

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Aineistot

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Kaavan alustavat tavoitteet

 

Valtioneuvosto hyväksyi 6.11.2008 Suomen ilmasto- ja energiastrategian, joka pohjautuu EU:n ilmasto- ja energiapoliittisiin linjauksiin ja velvoitteisiin. Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus energian kokonaisloppukulutuksesta 38 prosenttiin vuonna 2020. Strategiassa asetetaan tavoitteeksi nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho noin 2000 megawattiin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 terawattituntia.

Enontekiön tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan tavoitteena on selvittää mahdolliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet Enontekiössä, sekä alueet joille tuulivoimatuotanto ei sovellu. Tuulivoima-alueiden lisäksi tavoitteena on selvittää myös muu mahdollinen paikallinen energiantuotanto ja laatia hankkeiden jatkosuunnittelua ohjaamaan ns. strateginen vaiheyleiskaava.

Yleiskaavaa ei ole tarkoitus laatia MRL 77a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voisi käyttää tuulivoimaloiden rakentamista koskevien rakennuslupien myöntämisen perusteena. Rakentamista ohjaavat tuulivoimayleiskaavat laaditaan koko kunnan yleiskaavassa osoitetuille alueille hankekohtaisesti.

Kaavan laatimisessa ja vuorovaikutuksessa noudatetaan Akwé: Kon -periaatteita.


 

 

 

 
6.6.2014 Ramboll