Etusivu

Kaavan alustavat
tavoitteet

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Aineistot

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Osallistuminen ja vuorovaikutus

 

Enontekiön kunta on perustanut kaavoitustyötä ohjaamaan ohjausryhmän, jossa ovat kunnan ja maakunnan kannalta tarpeellisten sidosryhmien edustajat.

Saamelaiskulttuurin- ja elinkeinojen tavoitteet otetaan mukaan kaavoitukseen esiselvitys- ja suunnitteluvaiheessa.

Kaavatyön etenemisestä ja osallistumisen ajankohdista ilmoitetaan kunnan virallisissa tiedotuslehdissä sekä kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla www.enontekiö.fi. Hankkeessa suoritetaan myös kansainvälinen kuuleminen.

Yleisötilaisuudet kaavan eri vaiheissa järjestetään sekä Enontekiöllä että Kilpisjärvellä. Esiselvitys- sekä suunnittelu- ja vaikutusten arviointi-vaiheessa pidetään neuvottelut saamelaiskäräjien ja paikallisten paliskuntien edustajien kanssa.

Palaute Osallistumis- ja arviointisuunnitelma- (OAS) ja luonnosvaiheessa tulee esittää suullisena, kirjallisena tai sähköpostilla Enontekiön kuntaan pääsääntöisesti kunkin nähtävänä oloajan kuluessa, jotta se tulisi huomioiduksi oikeassa vaiheessa. Palautetta otetaan kuitenkin vastaan koko suunnitteluvaiheen ajan.

Ehdotusvaiheessa mahdollisesti tehtävät muistutukset tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla kaavaehdotuksen nähtävänä olon aikana. Muistutus osoitetaan Enontekiön kunnanhallitukselle.


Osalliset

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Kaavahankkeen osallisia ovat MRL:n 62 §:n mukaan:


Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa:

• Suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
• Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
• Lapin maakuntaliitto
• Museovirasto/rakennettu kulttuuriympäristö
• Saamelaismuseo Siida / arkeologinen perintö
• Lapin pelastuslaitos
• Puolustusvoimien pääesikunta ja Ilmavoimat
• Enontekiön kunnan hallintokunnat
• Saamelaiskäräjät
• Rajavartiolaitos
• Metsähallitus, luontopalvelut

Naapurikunnat
• Muonio
• Kautokeino
• Kittilä
• Kiru, Norja
• Sturfjörd, Norja

Yhteisöt joiden toimialaa kaavoitus koskee:
• Enontekiön kyläyhdistys
• Paliskuntain yhdistys
• Käsivarren paliskunta
• Näkkälän paliskunta
• Enontekiön Sähkö Oy
• Enontekiön Vesihuolto Oy
• Lapin luonnonsuojelupiiri ja luonnonsuojeluyhdistykset
• Rajajokikomissio
• Liikennevirasto
• Finavia
• Puolustusvoimat

 

 

 

 

 
5.6.2014 Ramboll