Lusin osayleiskaava
Osayleiskaavaehdotus 2

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset (30kt)

Kaavaselostus (1200kt)

Kaavakartta ja määräykset (2000kt)

Selostuksen liitteet

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (41kt)
2. Arvokkaat luontokohteet (970kt)
3. Maaperäkartta (650kt)
4. Rakennukset (600kt)
5. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet (1700kt)
6. Vesihuoltoverkosto (600kt)
7. Melualueet (400kt)
8. Maanomistus (600kt)
9. Mitoitettavat ranta-alueet (400kt)
10. Muunnettu rantaviiva (1700kt)
11. Rakennusoikeuslaskelma (10kt)
12. Eritasoliittymä vaihtoehdot (500kt)
13. Kaavoittajan vastineet viranomaisten lausuntoihin sekä osallisten mielipiteisiin
kaavaluonnoksesta (30kt)

14. Kaavoittajan vastineet viranomaisten lausuntoihin sekä osallisten muistutuksiin
kaavaehdotuksesta (90kt)

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset

Aikaisemmat vaiheet

Osayleiskaavaehdotus 1

Kaavaluonnos (1400kt.pdf)

 

28.1.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus