Esittelytilaisuus 31.1.2007

Muistio

Esittelytilaisuus
Paikka: Vierumäen seurakuntakeskus
Aika: Ke 31.1.2007 klo 18 - 20
Kaavan esittelijät:
Hartti Hämäläinen Kaupunginarkkitehti Heinolan kaupunki, Matti Kautto Yksikön päällikkö Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy / Ramboll Finland, Soili Lampinen Arkkitehti Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy / Ramboll Finland
Muut: Osanottajalista pöytäkirjan liitteenä


1 OSAYLEISKAAVAN ESITTELY

Hartti Hämäläinen avasi tilaisuuden, ja kertoi, että osayleiskaavan tarkoituksena on tarkastella Vierumäen kehitysnäkymiä vuoteen 2020 saakka ja luoda mahdollisuuksia kehitykselle. Vierumäen maankäytölle asettaa rajoituksia ennen kaikkea se, että lähes koko kaava-alue on pohjavesialuetta. Osayleiskaavan voimaantulon jälkeen aluetta asemakaavoitetaan vaiheittain.
Osayleiskaavaehdotus on kuukauden nähtävillä ja sinä aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta kirjallisia muistutuksia.
1.1 Kaavoituksen vaiheet ja tavoitteet sekä toimintojen sijoitus
Matti Kautto kertoi kaavoituksen vaiheista. Osayleiskaava on valtuuston hyväksyttävänä ehkä alkukesästä. Kaavan asiakirjat ovat nähtävissä osayleiskaavan Internet-sivuilla (http://projektit.ristola.com/heinola/vierumaki/).

Osayleiskaavan laatimisen pohjana on ollut maakuntakaava sekä kaavoituksen alussa sovitut tavoitteet:

  • teollisuuden laajenemissuuntien määrittely,
  • teollisuus- ja asuntoalueiden välisten suojavyöhykkeiden varaaminen,
  • Laviassuon turvetuotantoalueen jatkokäytön suunnittelu,
  • uusien asuntoalueiden ja nykyisten asuntoalueiden laajenemissuuntien osoittaminen,
  • alueiden varaaminen sekä paikallisten asukkaiden että ohikulkevien tarvitsemia palveluja varten,
  • virkistysreittien osoittaminen urheiluopistolle ja Vuolenkosken suuntaan sekä opiston tarpeiden huomioonottaminen,
  • kevyen liikenteen reittien osoittaminen maantien 140 ja Vuolenkoskentien varteen,
  • ympäristöhäiriöiden kuten moottoritien ja teollisuuden aiheuttaman melun ja päästöjen vaikutusten torjuminen,
  • luonnonsuojelullisten näkökohtien huomioonottaminen,
  • pohjavesivarojen turvaaminen.


Teollisuusalueet laajenevat Vierumäenraitin ja rautatien väliselle alueelle. Uusia asuntoalueita on osoitettu Syrjälänkankaalle lähelle Asikkalan rajaa, Vuolenkoskentien varteen, Opistontien varteen. Lisäksi Laviassuon reunassa on asuntoaluetta, joka voidaan toteuttaa turpeennoston ja taimitarhatoiminnan päätyttyä. Turvetuotantoalueen jälkikäytöksi on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelut. Uusia vedenottamoja on osoitettu Syrjälänkankaalle ja Kullaanlähteille. Syrjälänkankaan vedenottamoa ollaan jo toteuttamassa. Vedenottamon valuma-alue on pyritty rauhoittamaan sellaiselta toiminnalta, joka saattaisi liata pohjavettä. Kaava-alueen itäosa on virkistyskäyttöpainotteinen.


1.2 Luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muutokset

Soili Lampinen esitteli luonnosvaiheen jälkeen tehtyjä muutoksia. Monet viranomaisten lausuntojen sekä yksityisten ihmisten mielipiteiden perusteella tehdyt muutokset liittyvät luonnon ja pohjaveden suojeluun. Näitä ovat mm. Onkijärven ja Saarijärven vedenottamoiden lähi- ja kaukosuoja-alueiden merkitseminen kaavakarttaan. Vedenottamoiden ympäristö on osoitettu merkinnällä MY, maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Syrjälänkankaalla maa-ainesten ottoalue on poistettu kaavakartasta ja teollisuusalueen länsipuolelle on osoitettu toimistorakennusten aluetta (P-1). Luonnonsuojelukohteet, kuten kangasvuokkojen esiintymispaikat sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja maisemat on osoitettu kaavakartassa. Asikkalantien ja sen pohjoispuolella sijaitsevan työpaikka-alueen väliin on osoitettu suojavyöhyke, joka on maa- ja metsätalousaluetta (M). Rautatien varteen olemassa olevan asutuksen kohdalle on osoitettu melun torjunnan tarve. Versowoodin teollisuusalueen länsipuolella oleva rivitalojen alue on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi. Kalattomanlammen rannalla olevat loma-asuntojen rakennuspaikat on merkitty kaavakarttaan. Kevyen liikenteen väylien merkintöjä on täydennetty.


1.3 Pohjavesien suojelu

Hartti Hämäläinen kertoi, että pohjaveden suojelusta Vierumäellä on tehty kaksi erillisselvitystä. Suurin osa kaava-alueesta on pohjavesialuetta. Alueen eteläosasta vain moottoritien liittymän seutu on pohjavesialueen ulkopuolella. Pohjavesialueet asettavat toimintojen sijoitukselle rajoituksia. Asutuksen ja teollisuusalueiden on silti voitava laajentua. Pohjavesialueista on tehty riskikartta, jossa on osoitettu pohjaveden pilaantumisen kannalta kriittisimmät alueet.


2 KESKUSTELU

Alustuksien jälkeen yleisöllä oli tilaisuus esittää kaupunginarkkitehdille ja konsultille kommentteja ja kysymyksiä osayleiskaavaehdotuksesta.


Kommentti:

Miksi TY-aluetta (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulleerityisiä vaatimuksia) on sijoitettu pohjavesialueelle. Moottoritien varressa ei ole mitään maankäyttöä. Salinmäensuota voitaisiin käyttää teollisuusalueena.
MK: Kaikki teollisuus ei pilaa pohjavettä. Toiminnan laatu ratkaistaan asemakaavalla ja ympäristöluvalla.
HH: Salinmäensuo on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. Salimäensuolla on tehty rakennettavuusselvitys, jonka mukaan rakentamisen tiestön kustannukset olisivat varsin suuret.


Kommentti:
Teollisuusalueet ovat lähellä asutusta. Moottoritien varrella on jo nyt melua ja pölyä. 140-tien varteen tulisi kaavoittaa pientaloja.


Kommentti:
Moottoritien lähellä on uusi asuntoalue, jolla on meluntorjuntatarve.
HH: Uusi asuntoalue ei ole moottoritien melualueella.


Kommentti:

Urheiluopistontien varresta tulisi osoittaa oikotie Vuolenkoskentielle.

Kommentti:
Vuolenkoskentien varteen tulisi osoittaa enemmän pientaloalueita. Opiston alueelta tulee rakentamispaineita.
HH: Vuolenkoskentien varrella on jo nyt maakuntakaavaa suuremmat pientaloaluevaraukset.


Kommentti:
Maanomistajiin ei ole otettu yhteyttä kaavoituksen yhteydessä.
MK: Kuulemiset on suoritettu. Osa maanomistajien mielipiteistä on otettu huomioon, osaa ei.


Kommentti:
Teollisuusalueet pitäisi sijoittaa kaava-alueen länsiosaan ja asuntoalueet Vuolenkoskentien varteen. Muuallekin on voitava rakentaa. Kaava on liian tilkkutäkkimäinen.


Kommentti:
(Versowoodin) teollisuusalueella on kaatopaikka. Alueella oleva lammikko pilaa pohjavettä.
MK: osayleiskaavassa ei anneta lupaa pitää teollisuusalueella kaatopaikkaa.


Kommentti:
Urheilukenttä toimii suojavyöhykkeenä asutuksen ja teollisuuden välissä.


Kommentti:
Kaavan tavoitteena on teollisuusalueiden laajeneminen, suoja-alueet teollisuuden ja asutuksen välissä, meluhaittojen vähentäminen. Urheilukenttä on kuitenkin osoitettu teollisuusalueeksi.
MK: Teollisuusalueen länsipuolella oleva rivitalon tontti on osoitettu palvelujen ja hallinnon alueeksi. Toimistorakennus sopii hyvin teollisuuden ja asutuksen väliselle suoja-alueelle. Rakentamista säädellään tarkemmin asemakaavalla. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kentän myynnistä Versowoodille, tosin kaupasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Teollisuusalue ei ole sopiva urheilukentän paikaksi. Parempi paikka on koulun yhteydessä, jonne on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta.


Kommentti:
Teollisuuden aiheuttama melu on lisääntynyt.
MK: Asuminen, virkistysalueet ja julkisten palvelujen alueet ovat melulle herkkiä, eivätkä melunormit saa niillä ylittyä. Teollisuuslaitoksissa ympäristölupa sääntelee melun määrää. Jos jokin alue kaavoitetaan virkistysalueeksi, täytyy huolehtia, ettei meluraja ylity sillä.


Kommentti:
Teollisuus ja asuntoalueet ovat jo menneet sekaisin. Haittaako metsän käyttöä, jos se on kaavoitettu asuntoalueeksi?
MK: Metsän käyttöä kannattaa rajoittaa sikäli, että sillä säästetään ainakin jonkin verran puustoa.
HH: Kaava ei rajoita nykyistä maankäyttöä (maa- ja metsätaloutta).


Kommentti:
Kalattomanlammen rantaan on kaavoitettu kolme mökkiä. Voidaanko kaavaan merkitä myös laavu ja keittokatos?
MK: Laavu ja keittokatos saavat olla MU-alueella, mutta haluttaessa ne voidaan merkitä kaavakarttaan.


Kommentti:

Lahteen päin pitäisi merkitä kevyen liikenteen väylä.
MK: Väylän pitäisi jatkua naapurikunnan puolella. Tärkeimmät kevyen liikenteen yhteydet on merkitty kaavakarttaan.


Kommentti:
Länteen päin johtavan kevyen liikenteen väylän pitäisi olla toisella puolella tietä.
MK: Palvelut ja koulu ovat pohjoispuolella. Väylän sijoitusta voidaan kuitenkin tutkia.


Kommentti:
Moottoritien varteen pitäisi merkitä meluntorjuntatarve. Melualueella on asutusta.
MK: Maa- ja metsätalousalueilla ei käytetä meluntorjuntamerkintää. Tiehallinto ei suojaa melulta yksittäisiä kohteita. Tiehallinto rakentaa melusuojauksia vain siinä tapauksessa, että asuntoalue tai muu melusta häiriintyvä kohde on ollut ensin olemassa ja tie on rakennettu jälkeenpäin.


Kommentti:
Teollisuus aiheuttaa melua.
MK: Teollisuuden aiheuttamaa melua säännellään ympäristöluvalla.


Kommentti:
Teollisuusalueita tulisi sijoittaa moottoritien varteen.
MK: Moottoritien varteen ei voida järjestää taloudellista tieyhteyttä. Osayleiskaavassa on osoitettu maakuntakaavan mukainen virkistysreittiyhteys. Moottoritien länsipuolella on vain kapea kaistale kaava-aluetta. Kaava-alue on kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen.

Kommentti:
Suunnittelija voi kommentoida kaupungille kaava-alueen rajausta.

Kommentti:
Ulkoilu- ja moottorikelkkareitti voi kulkea sähkölinjan kohdalla, jossa on myös moottoritien alikulku.
HH: Sähkölinjalla kelkkailu ei miellytä turisteja.


Kommentti:
Mikä on urheilukentän kohtalo?
HH: Kaupunginvaltuusto on päättänyt myydä urheilukentän Versowoodille, mutta päätöksestä on valitettu.


Kommentti:

Pyörätien sijoitus Vääksyntien ja Vuolenkoskentien pohjoispuolelle loukkaa enemmän yksityisiä maanomistajia kuin teollisuutta.

Kommentti:
Missä määrin kunta voi tehdä maakuntakaavasta poikkeavia päätöksiä?
HH: Maakuntakaavasta voidaan poiketa perustelluista syistä. Myös Heinolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan.
MK: Esim. valtakunnallisesti merkittävä tie voidaan suunnitella kunnan tahdon vastaisesti.


Kommentti:
Kaupungin päättäjille on saatettava tiedoksi, että moottoritien länsipuolta on otettava leveämmin mukaan kaavaan.
MK: Kaava tehdään kaupunginhallituksen päätöksen mukaiselle alueelle. Kaavan saattaminen lainvoimaiseksi on Vierumäen kehittymisen ehtona.


Kommentti:
Voiko MU-alueelle (maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta) rakentaa?
HH: poikkeamisluvalla voi.


Kommentti:
Renkomäessä moottoritien rampin ympärillä on teollisuusaluetta.
HH: Tulisiko palvelujen alue muuttaa teollisuusalueeksi?


Pöytäkirjan laati Soili Lampinen

 

 

12.2.2007 Ramboll Finland Oy