Vierumäen osayleiskaava

Heinolan kaupunki haki vuonna 2004 rahoitusta hankkeelle Vierumäen alueen kehittämiseksi vetovoimaiseksi ja ympäristöystävälliseksi teollisuusalueeksi. Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus myönsi vuonna 2005 EAKR-rahoituksen osalta Eu-rahoitusta sekä valtion rahoitusta 55,65 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Vuoden vaihteessa 2004/2005 valmistunut pohjavesitutkimus osoitti alueen olevan huomattavalta osin 1-luokan pohjavesialuetta. Alueen maankäytön suunnittelu edellyttää uusia toimintatapoja kaavasuunnittelussa ympäristöarvojen ja teollisuuden sovittamiseksi pohjavesialueella ja sen rajoilla.

Vierumäen osayleiskaavan laatiminen aloitettiin loppukesällä 2005. Osayleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Osayleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet. Se ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä asemakaavoittamattomilla alueilla ja toimii ohjeena asemakaavoja laadittaessa.

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2006 ja luonnoksen pohjalta valmistui kaavaehdotus joulukuussa 2006. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 31.1.-2.3.2007 ja korjattuna 10.10 - 9.11.2007.

Osayleiskaavaehdotukseen tehtiin lausuntojen ja muistutusten sekä viranomaisneuvottelun perusteella muutoksia, jotka on päivätty 13.3.2008. Muutokset eivät olleet merkittäviä, joten osayleiskaavaehdotusta ei asetettu niiden vuoksi uudelleen nähtäville.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vierumäen osayleiskaavan 16.6.2008.

Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupa nro 209/MYY/07-12

7.8.2008 Ramboll Finland Oy / Kaavoitus