Etusivu

Laajentamisen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointi

Osallistuminen

YVA-ohjelma

Ilmoittaudu postituslistalle

 

 

paikanpaalla

 

Talvivaara Sotkamo Oy
Talvivaarantie 66
88120 Tuhkakylä
FINLAND

www.talvivaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Laajentamisen vaihtoehtoina tuotantomäärien vaiheittainen kasvattaminen


kaavioAlkavassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään perusteellisesti sekä Talvivaaran kaivoksen nykytilanteen että kaivoksen vaiheittaisen laajennuksen vaikutuksia alueen ympäristöön.

Tulevaisuuden suunnitelmina tarkastellaan viittä kaivoksen tuotannon laajennusvaihtoehtoa sekä vaihtoehtoa (VE 0), jossa kaivoksen toimintaa jatketaan nykyisten lupien mukaisesti. Päävaihtoehdoissa kaivostoiminnan kapasiteettia kasvatetaan portaittain nykyisen luvan mukaisesta 30 000 tonnista nikkeliä välivaihtoehdossa 50 000 tonniin (vaihtoehto VE 0+) ja 65 000 tonniin (VE 1) sekä suurimmillaan 100 000 tonniin nikkeliä (VE 2). Sinkin, kuparin, koboltin ja uraanin tuotantomäärät kasvavat samassa suhteessa nikkelin kanssa.

Alavaihtoehtoina tarkastellaan nikkelin omaa jatkojalostamista Talvivaaran kaivoksen yhteydessä (alavaihtoehto B) ja nykyisen mallin mukaista nikkelisulfidin ja muiden sakkatuotteiden kuljettamista rautateitse asiakkaalle (alavaihtoehto A). Jatkojalostaminen tarkoittaa nikkelisulfidin jatkokäsittelyä erillisissä rakennettavissa prosesseissa metalliseksi nikkeliksi. Nikkelin jatkojalostusprosessiin liittyy mahdollinen muualta tuotavien perusmetallirikasteiden vastaanotto ja jatkojalostus.

Laajennus kasvattaisi Talvivaaran sähköntarvetta, joten YVA-prosessissa selvitetään uuden voimajohdon toteuttamista nykyiseen voimajohtokäytävään sekä arvioidaan mahdollisuutta tuulivoiman tuotantoon kaivosalueella. Osana suunnittelua selvitetään myös muita vaihtoehtoisia energiaratkaisuja.

Lisäksi arviointi koskee kaivoksen oman rikkihappotehtaan toteuttamista sekä Kolmisopen alueen koko malmiesiintymän hyödyntämiseksi tarvittavia Kolmisoppi-järven vesistöjärjestelyjä. Hankkeen laajennusvaihtoehtoihin sisältyy kaivospiirin laajentaminen länteen ja etelään, josta on jätetty kaivoslain mukainen hakemus kesäkuussa 2011. Alustavat suunnitelmat toimintojen sijoittumisesta verrattuna nykyisen luvan mukaiseen tilanteeseen on esitetty seuraavilla kartoilla.

 

kartat

 

 

 

 
2.5.2012 Ramboll