Etusivu

Laajentamisen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointi

Osallistuminen

YVA-ohjelma

Ilmoittaudu postituslistalle

 

 

paikanpaalla

 

Talvivaara Sotkamo Oy
Talvivaarantie 66
88120 Tuhkakylä
FINLAND

www.talvivaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Ympäristövaikutusten arvioinnilla lisätietoa toiminnan suunnitteluun


Tulevan toiminnan suunnittelu on käynnistynyt malminetsinnässä löytyneen lisämalmimäärän jälkeen kaivoksen ja tehdasalueen prosessien alustavalla suunnittelulla. Kaivospiirin laajennusalueen luonnon perustilaselvitys aloitettiin alkuvuodesta 2011.

Nyt käynnistyneessä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) kerätään tietoa suunnitellun laajennuksen vaikutuksista ympäröivään luontoon, asukkaisiin, yhdyskuntaan ja elinkeinoelämään. Rinnakkain etenevällä suunnittelulla ja ympäristövaikutusten arvioinnilla varmistetaan se, että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset ja keinot haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tunnistetaan ja otetaan käyttöön. Arvioinnissa vertaillaan tuotantomäärän vaihtoehtoja ja omaa nikkelin jatkojalostusta niiden ympäristöllisen, sosiaalisen ja teknis-taloudellisen toteutettavuuden kannalta. YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosesseja varten.

Ympäristövaikutusten arviointi sisältää kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan suunnitelma tehtävistä tutkimuksista ja selvityksistä, minkä jälkeen toisessa vaiheessa tehdään varsinainen vaikutusten arviointityö.

Suunnitelma tutkimuksista eli ns. arviointiohjelma on julkaistu maaliskuun alussa 2012. Ohjelma sisältää kuvauksen hankkeesta ja alueen ympäristön nykytilasta sekä suunnitelman arviointimenetelmistä.

Varsinainen arviointityö tehdään arviointiohjelman mukaisesti. Siinä huomioidaan yleisön mielipiteiden ja viranomaislausuntojen pohjalta yhteysviranomaisen antama lausunto. Tutkimusten ja arviointityön tulokset kootaan niin kutsuttuun arviointiselostuksen, joka julkaistaan vuoden 2012 lopulla.

 

 

 

 
13.3.2012 Ramboll