Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:

  • Rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
  • Kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
  • Kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
  • Arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
  • Selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
  • Selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
  • Järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma tehtävistä selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Varsinainen arviointityö kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Länsi-Suomen ympäristökeskus.

   
16.12.2008 Ramboll Finland Oy