Behandlings- och återvinningscentral för industriavfall i Karleby

Ekokem-Palvelu Oy planerar att anlägga en behandlings- och återvinningscentral för industriavfall på storindustriområdet i Karleby. I projektet ingår byggande av behandlingsfält och slutdeponeringsområde och därtill hörande utrymmen. Den planerade verksamheten utgör en central del av Ekokem-Palvelus utbud till sina kunder.

I Karleby storindustriområde finns en betydande koncentration av kemisk industri samt ett hamnområde. Behandlingscentralen placeras på ett industriområde som är stängt för utomstående och centralen omges av annan industri.

   
16.3.2009 Ramboll Finland Oy