Etusivu

Yhteystiedot

Kiviaineksen oton ympäristövaikutusten arviointi
- YVA-menettely
- Arviointiselostus

Asemakaava
- Kaavaehdotus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Luontoselvitys

Muistiot
- Yleisötilaisuus 9.5.2007

 

 

 

 

 

 
   
 

Nostavan logistiikka-alueen suunnittelu jatkuu

Nostavan logistiikkakeskushankkeen lähtökohtana on sijoittaa tavaraliikenteen keskus ja Vuosaaren suursatamaa täydentävä sisämaan terminaali Lahti – Kerava oikoradan ja valtatien 12 uuden linjauksen välittömään tuntumaan. Aluetta kehitettäisiin tulevaisuuden logistiikka-alueena ajoittuen noin vuosiin 2010-2015.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää mm. mittavaa kiviainesten louhintaa ja käsittelyä. Nämä esirakentamisvaiheet ovat laajuudeltaan (pinta-ala, tilavuus) sellaisia, joista tulee YVA-lainsäädännön mukaan laatia ympäristövaikutusten arviointi. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 200 hehtaaria.

Tässä YVA-menettelyssä on arvioitu ensisijaisesti maa-ainesten ottamisesta ja käsittelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Myös alueen tulevan loppukäytön, logistiikkakeskuksen toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia kuvataan. Niitä käsitellään tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa asemakaavoitusmenettelyssä, joka on käynnistetty YVA-menettelyn rinnalla.

Ympäristövaikutusten arviointi päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta. Sen jälkeen on mahdollista hakea lupia koko hankkeen laajuiselle maa-ainestenotolle ja maa-ainesten käsittelylle.

Videoleike Asemakaavaluonnoksen 3d-mallista

Videoleike suunnittelualueen 3d-mallista, lähtötilanne

 

28.4.2008 Ramboll Finland Oy / Ymäristövaikutusten arviointi