Etusivu

Yhteystiedot

Kiviaineksen oton ympäristövaikutusten arviointi
- YVA-menettely
- Arviointiselostus

Asemakaava
- Kaavaehdotus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Luontoselvitys

Muistiot
- Yleisötilaisuus 9.5.2007

 

 

 

 

 

 
   
 

Yleisötilaisuuden muistio 9.5.2007

 

Päivämäärä ja paikka Ke 9.5.2007
Nostavan koulu klo 18


Osallistujat Päivi Rahkonen, Hollolan kunta
Mika Räsänen, Hollolan kunta
Eero Manerus, Hollolan kunta
Heikki Mantere, kunnan hallituksen pj
Matti Kautto, Ramboll Finland Oy
Minna Ikonen, Ramboll Finland Oy
Pirjo Pellikka, Ramboll Finland Oy
15 alueen asukasta

 


1. Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Heikki Mantere toimi tilaisuuden puheenjohtajana ja avasi tilaisuuden. Minna Ikonen toimi sihteerinä ja laati muistion. Tilaisuuden tarkoituksena oli tiedottaa Nostavan asukkaita logistiikkakeskusalueen asemakaavoituksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista sekä keskustella hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä.


2. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja asemakaavoitus

Matti Kautto esitteli hanketta. Nostavan logistiikkakeskusalueen asemakaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistetty. YVA:ssa arvioidaan alueen rakentamisen aikaisia vaikutuksia. Asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan tulevaisuuden maankäyttöä ja arvioidaan logistiikkakeskuksen toiminnan aikaisia vaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaava on Hollolan kunta. Hollolan kunta toimii myös alueen kaavoittajana. YVA:ssa yhteysviranomaisena toimii Hämeen ympäristökeskus ja YVA-konsulttina Ramboll Finland Oy (entinen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy).
YVA-ohjelma on nähtävillä 8.5.-6.7.2007 Hollolan kunnan yhteispalvelupiste Piipahluksessa sekä internetissä. Kansalaiset voivat esittää mielipiteensä YVA-ohjelmasta. Mielipiteet tulee jättää kirjallisena 6.7.2007 mennessä Hämeen ympäristökeskukseen.
Alueen asemakaavoitus etenee YVA-hankkeen rinnalla. Tekninen lautakunta asettaa toukokuussa nähtäville asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.


3. Keskustelua hankkeesta

Hankkeen esittelyn jälkeen avattiin keskustelu hankkeesta. Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia asioita:

"Ratapiha-alue on osittain yksityisillä mailla. Onko ratapiha-alue siirtymässä kunnan omistukseen?"

– HM: Jos hanke etenee ja rata rakennetaan, alue hankitaan kunnan käyttöön.
Huoltotie Koskimyllyntielle on aikaisemmissa suunnitelmissa piirretty eri kohtaan. Nyt tielinjaus on lähempänä asutusta ja maanomistajia. Olisi parempi, että tie kulkisi mahdollisimman kaukana asutuksesta.

– MK: Tien tarkempi suunnittelu jatkuu asemakaavoituksen yhteydessä. Huoltotien kannalta rajoittava tekijä on logistiikka-alueen raidelinjaus. Tielinjauksen siirtämistä kauemmas asutuksesta selvitetään.


"Suunnitelmissa ei ole varattu minkäänlaista melusuojausta asutukseen päin. Välissä on vain hakkuualuetta eikä edes mäkeä suojana. Mitä asialle aiotaan tehdä? "

– MK: Valtioneuvoston asuinalueille asettamat melutason ohjearvot eivät saa ylittyä. Melumallilla tullaan tarkastamaan, että melusuojauksesta tehdään riittävä.


"Onko kunnalla mitään aikataulua koska alueella sijaitsevat yksityistontit tullaan ostamaan tai lunastamaan?"

– EM: Mikäli hanke etenee, alueet tullaan ensisijaisesti ostamaan vapaaehtoisella kaupalla. Lunastaminen on vasta viimeinen vaihtoehto.


"Osa omistajista on halukkaita myymään tonttinsa. Ovatko neuvottelut maakaupoista edenneet?"

– EM: Neuvotteluissa on ollut tauko.


"Tehdäänkö YVA:ssa kulttuuri- ja maisematarkastelu myös reservialueelle?"

– MK: Kyllä ympäristövaikutukset arvioidaan koko alueelta.


"Onko vaihtoehdot asetettu tässä vaiheessa tärkeysjärjestykseen?"

– MK: Vaihtoehdot on asetettu loogiseen järjestykseen logistiikka-alueen toimintojen käynnistämisen kannalta. Rakentaminen aloitetaan ratapihasta.


"Onko mahdollista, että Pukkomäki pilataan, vai onko mahdollista säilyttää sen maisemallinen arvo."

– MK: Pukkomäen louhiminen tarkoittaisi massiivista maansiirtoa. Hankkeessa tarkastellaan vaihtoehtoja, joissa mäki louhitaan ja jossa sitä ei louhita. Yksi vaihtoehto voi myös olla, että mäen alle rakennettaisiin luolasto.

"Tuleeko logistiikkakeskuksen tavaraliikenne ajankohtaiseksi vasta kun eteläinen kehätie valmistuu? Milloin tien on arvioitu valmistuvan?"

– HM: Kyllä näin on.

– MR: Tiehallinto tarkastelee tien toteutusta.

– MK: Tien yleissuunnittelu tullaan käynnistämään lähiaikoina.


"Mitkä ovat lähitulevaisuuden näkymät logistiikkakeskuksen toteutumisen suhteen?"

– PR: Nopealla aikataululla ei aloiteta rakentamista. Ensimmäinen vaihe on maa-ainesten otto. YVA:n kautta pyritään saamaan pohjaa jatkosuunnittelulle. Vuoden lopussa pyritään saamaan arviointi päätökseen, jotta voidaan tehdä päätöksiä reservialueen suhteen.

"Ovatko kunnan tavoitteet realistiset? Olemmeko haukanneet liian suuren palan?"

– PR: markkinat ratkaisevat onko toimijoilla kiinnostusta tulla logistiikka-alueelle. Tulevaisuus näyttää.


"Minkälaisella budjetilla louhintaa tehdään? Maksavatko sen kuntalaiset vai saadaanko EU:sta avustuksia?"

– MR: Rahoitusvaihtoehtoja selvitetään parhaillaan. Kiviainekset on tarkoitus myydä hyötykäyttöön.

"Onko louhittava kivi kelvollista hyötykäyttöön?"

– MR: Logistiikka-alueen kiviaines on tutkimusten mukaan 3.-4. luokan materiaalia, joka kelpaa hyötykäyttöön rakentamiseen.


"Aiotaanko alue asemakaavoittaa ja aloittaa maanrakennustyöt ennen kuin päätös kehätiestä tulee?"

– MK: Kaavan laatiminen etenee ilman kehätiepäätöstä.


"Tuleeko vara-alue asemakaavaan?"

– MK: Nyt asemakaavoitettava alue ei ulotu reservialueelle.


"Voiko olettaa että vara-alueen suhteen päätöksiä voi odottaa ensi kesään mennessä?"

– PR: Päätökset reservialueen suhteen tehdään mahdollisimman pian YVA:n valmistumisen jälkeen.


"Voisiko hankkeesta ja yleisötilaisuudesta tiedottaa paremmin? Tästä tiedotustilaisuudesta kuulin vahingossa."

– EM: Tiedotusta pyritään parantamaan YVA-selostusvaiheessa. Seuraavassa yleisötilaisuudessa kerrotaan lisää hankkeesta ja selvitysten tuloksista.


MK kertoi kaavamerkinnöistä.


"Jos Koivusillanjokeen johdetaan alueen vesiä, tontillamme sijaitseva sadevesirumpu ei tule riittämään. Virtaama tulee suunnitella viemäröinnissä ja kunnan kuuluu maksaa isompi rumpu."

– MK: Kyllä osa alueen sadevesistä on suunniteltu johdettavan tasausaltaiden kautta Koivusillanjokeen. Asia tarkastetaan.


"Koska kunta aikoo rakentaa vesijohdon alueella sijaitseviin asuntoihin?"

– MR: Vesijohdon rakentamisen aikataulu ei nyt liity tähän hankkeeseen. Tarvittaessa voidaan aikatauluasia selvittää.


4. Tilaisuuden päättäminen

Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo 19.06. Seuraava yleisötilaisuus järjestetään syyskuussa. Tilaisuuden jälkeen käytiin vapaata keskustelua ja tarkasteltiin karttoja. Paikalla oli myös Etelä-Suomen Sanomien edustaja.


 

1.8.2007 Ramboll Finland Oy / Ymäristövaikutusten arviointi