Etusivu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten
arviointiselostus

Yleisötilaisuus 29.1.2008

Yleisötilaisuus 27.3.2007

 

 

 

 

 
   

Yleisötilaisuus ti 27.3.2007


Paikka: Ravikeskus, Lahti
Osallistujat: Ari Simonen ja Jorma Käki Lahden seudun kuntatekniikka
Theodora Rissanen ja Seija Nerg Lahden kaupunki
Riitta Turunen Hämeen ympäristökeskus
Antti Lepola ja Minna Ikonen Ramboll Finland / Ins.tsto Paavo Ristola Oy
+ 21 alueen asukasta


1. Tilaisuuden avaus ja esittelyt

Kokouksen puheenjohtajana toimi A. Simonen (Lahden seudun kuntatekniikka). Hankkeesta ja asemakaavoituksesta vastaavan (Lahden kaupunki), YVA-konsultin (Ramboll Finland Oy, Hollola) ja yhteysviranomaisen Hämeen ympäristökeskus) edustajat esittäytyivät.


2. Hankkeen esittely

A. Simonen esitteli Kuntatekniikan toimintaa sekä Rälssin maanvastaanottoalueen toimintaa ja laajennustarpeita.


3. Ympäristövaikutusten arviointi

A. Lepola esitteli ympäristövaikutusten arviointia ja valmistunutta YVA-ohjelmaa.


4. Asemakaavoitus

T. Rissanen kertoi alueen asemakaavoituksesta ja esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.


5. Keskustelua

Seuraavaan on koottu esitysten aikana ja niiden jälkeen esitetyt kysymykset ja vastaukset.


Onko täyttö jo maksimikorkeudessaan (+145 m)?
- Ei ole vielä. Korkeus kasvaa vielä noin 10 m puiden latvojen tasoon.


Onko tarkoitus säilyttää metsäinen kalliorinne Haltonilta nykyiselle maanvastaanottoalueelle? Jos rinteestä kaadetaan puut, vedet valuvat tielle.
- Kyllä on tarkoitus säilyttää. Hankevaihtoehdot eivät ulotu kyseiseen metsikköön. Maanvastaanottoalueen ympäristön pintavesiä tarkkaillaan.


Kyseinen kuusikko on suosittu ulkoilualue polkuineen ja se tulisi säilyttää. Launeen vaihtoehto kulkee myös läheltä aluetta.
- Maanvastaanottoalueen laajennushanke ei liity tiehankkeisiin, nyt ei arvioida kehätieasioita.


Talvella ei kuulu kuin lavojen kolinaa, kun lumi vaimentaa. Keväällä Lintulantielle on kuulunut joskus klo 23 tasainen jytke kuin kiviä hajotettaisiin. Myös aamulla klo 6 on kuulunut lavojen kolinaa. Mitkä ovat normaalit työajat?
- Maanvastaanottoalue on auki klo 7.00 - 20.00. Poikkeusluvilla voi olla myös yötoimintaa, esim. silloin jos kaupungilla joudutaan tekemään yötöitä.


Murskauksesta on levinnyt savupilvi Ala-Okeroistentielle joskus loppukesästä. Murskaus pölyää paljon.
- Purkuasfalttia ja kantoja murskataan ympäristöluvan mukaisesti. Luvan mukaan murskauksesta ei saa aiheutua terveys- tai ympäristöhaittaa tai ympäristön roskaantumista.


Miten pölyhaittoihin voi puuttua? Kenelle niistä voi ilmoittaa?
- Lahden seudun kuntatekniikalle, vaikka suoraan toimitusjohtaja Ari Simoselle.


Mikä alueella paloi viime kesänä?
- Ei mikään. Alueella tehtiin 600 tonnin koe-erä uusioasfalttia, josta aiheutui savukaasupäästöä. Kyseinen toiminta on loppunut.


Jatkuvatko lumenkaatopaikkatoiminta ja kierrätystoiminnat alueella, vaikka maantäyttötoiminta loppuisi?
- Lumenvastaanoton ja kierrätystoiminnan osalta ei ole ympäristöluvassa määräaikaa eli ne voivat jatkua alueella.


Kuinka paljon alueella käy päivittäin kuorma-autoja?
- Maksimissaan 200 autoa vuorokaudessa, jos maanvastaanotossa on oikein ruuhkaa.


Pääseekö alueella käymään?
- Alueella liikkumista ei ole kielletty. Turvallisuudesta kannattaa huolehtia, koska alueella liikkuu raskaita ajoneuvoja. Porttijärjestelyt on tehty, jotta alueelle ei esim. tuotaisi luvattomia kuormia ja aineksia.


Milloin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille?
- Omakotiyhdistykselle on ilman muuta pitänyt lähteä. Jos ei ole tullut perille, se tullaan lähettämään.


Jos Rälssin alue asemakaavoitetaan virkistysalue jää pieneksi.
- Nykyistä teollisuusaluetta on asemakaavassa tarkoitus yleiskaavan mukaisesti laajentaa vain hieman tien myötäiseksi. Ei ole tarkoitus laajentaa teollisuusaluetta kohti maanvastaanottoaluetta.


Minkälaista virkistyskäyttöä te alueen asukkaat toivotte?


Toivottavasti alue pysyy mahdollisimman luonnonmukaisena. Rälssinkallion alue oli aikoinaan upea alue, ennen kuin maanvastaanottoalue tuli paikalle.


Tärkeintä on säilyttää maanvastaanottoalueen ja Haltonin välinen rinne luonnontilaisena. Myöskään kallioiden välistä rotkoa ei pitäisi täyttää.


Nykyinen täyttöalue näkyy jo nyt olohuoneen ikkunasta.


Mitä maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo eri toimintojen vaikutuksista ihmisten asumiseen ja elinoloihin?
- Asemakaava tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Asemakaavan selostuksessa on lain mukaan esitettävä kaavan vaikutukset. Maanvastaanottoalueeseen ei todennäköisesti liity mitään sellaista rakentamista, joka edellyttäisi rakennuslupaa.


- Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteissa on terveellinen, turvallinen, viihtyisä elinympäristö. Esimerkiksi melusta on valtioneuvosto antanut asuinalueille ohjearvot. Terveyshaittaa ei saa syntyä.


- YVA:ssa tutkitaan hankkeen ympäristövaikutukset myös ihmisten terveyden ja elinolojen osalta.


- Ympäristölupa on tärkein hanketta koskeva päätös. Siinä määritetään toiminnan rajat ja ehdot. Yksiselitteisiä metrimääriä esim. etäisyyksistä asutukseen ei säädöksissä ole.


Kaikki tilaisuuteen osallistuneet asukkaat eivät olleet saaneet kutsukirjettä.
- Jatkossa tiedotusaluetta laajennetaan kaupunkiin päin ja pohjoiseen Hollolaa kohden. Myös muutama osoitetieto päivitetään.


Minkä kokoinen hanke on Suomen mittapuun mukaan?
- Lahden alueella esim. Kujalan jätekeskusalueeseen verrattuna hanke on pieni. Lahden alueen maanvastaanottoalueista Rälssin alue on tällä hetkellä suurin. Pääkaupunkiseudulla on useita vastaavankokoisia täyttömäkialueita. Tampereen alueella suunnitellaan kahta hieman suurempaa maanvastaanottoaluetta.


Jos Launeen tievaihtoehto rakennetaan, maita syntyy paljon. Onko mietitty mihin maita sijoitetaan?
Eteläinen kehätie on Tiehallinnon hanke. Kehätien yleissuunnittelussa ei ole vielä maa-ainesten sijoittamista pohdittu, vaan se tehdään tiesuunnitelman yhteydessä. Voi olla, että kehätietä rakennettaessa Rälssin maanvastaanottoalue on jo maisemointivaiheessa.


Voidaanko luvata, ettei louhintaa toteuteta?
Ei vielä tässä vaiheessa suljeta pois louhintaa. Sen vaikutukset halutaan selvittää etukäteen.


Kuinka kauan alueen rakentaminen jatkuu? Minne jätemaa on aiemmin laitettu? Mistä lähtien Rälssin aluetta on täytetty?
Aikaisempia täyttöalueita ovat mm. Takkula, Holonsuo, Viuha ja Sipurantien varsi. Aiemmin rakentaminen oli viisi kertaa nykyistä pienempää. Rälssin maanvastaanottoalue on ollut toiminnasta vuodesta 1993 lähtien.


Renkomäen sorakuoppa voitaisiin täyttää ylijäämämailla.
Renkomäki on tärkeällä pohjavesialueella ja pohjavedellä on käyttöä.


Kuinka suuri Kujalan alueesta tulee?
- Kujalan maanvastaanottopaikan toiminta jatkuu vielä muutaman vuoden. Kujalassa vastaanotetaan vain Lahden kaupungin rakennuskohteissa muodostuvia ylijäämämaita.

 

6. Tilaisuuden päättäminen

R. Turunen kertoi, että YVA-ohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Lahden pääkirjastossa, Launeen ja Renkomäen kirjastoissa, kaupungin kansliassa, kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan palvelupisteessä ja maankäytössä, Hämeen ympäristökeskuksen Lahden toimipisteessä ja internetissä osoitteessa http://projektit.ristola.com/lahti/ralssi-yva/.
Mielipiteitä YVA-ohjelmasta toivotaan Hämeen ympäristökeskukseen 11.5.2007 mennessä. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteet voi lähettää T. Rissaselle.

 

6.2.2008 Ramboll Finland Oy Hollola