Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:

  • esitetään hanke ja sen toteutusvaihtoehdot

  • selvitetään ympäristön nykytila

  • arvioidaan odotettavissa olevat vaikutukset

  • selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet

  • vertaillaan vaihtoehtoisten käsittelytapojen vaikutuksia

  • tehdään ehdotus vaikutusten seurantaohjelmaksi

  • kuullaan hankkeen vaikutuspiirissä olevia asukkaita ja muita tahoja.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen suunnitelma biovoimalaitoksen edellyttämistä selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Varsinainen arviointityö tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostusta laadittaessa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään mm. hankkeen edellyttämään ympäristölupahakemukseen.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin tekee hankkeesta vastaavien Keravan energian ja L&T:n toimeksiannosta Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy.

Lisätietoja YVA-menettelystä ympäristöhallinnon sivuilta

Tätä hanketta koskevat tiedot ympäristöhallinnon sivuilla

31.8.2007 Ramboll Finland / Ympäristövaikutusten arviointi