Hanke

Hankkeen taustat ja Rantaväylän nykytilanne

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on suunnitellut yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa valtatielle 4 välille Aholaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä tehtäviä toimenpiteitä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä kaupungin sisääntulotien kehittämiseksi Kankaan ja Seppälän alueiden kohdalla.

Valtatie 4 kuuluu TEN-T-ydinverkkoon. Rantaväylä toimii merkittävän pitkämatkaisen liikenteen välittäjän lisäksi Jyväskylän kaupungin sisäisen liikenteen pääväylänä. Kaupungin keskustan kohdalla on vain kolme etelä-pohjoissuuntaista väylää, josta Rantaväylä on liikennemäärältään suurin ja sujuvin reitti.

Rantaväylän liikennemäärä on Kankaan kohdalla noin 25 000 ajon/vrk. Raskasta liikennettä on noin 2 000 ajon/vrk. Eritasoliittymien sujuvuudessa on ongelmia ja rampit ruuhkautuvat huipputunteina niin, että jonot ulottuvat valtatielle asti. Valtatien ja eritasoliittymien väliset lyhyet liittymis- ja sekoittumiskaistojen vuoksi valtatielle liittyminen on vaikeaa.

Lisääntynyt liikenne aiheuttaa yhä pahenevia ongelmia; liikenteen sujuvuus on ruuhka-aikoina huono, matka-ajat ovat kasvaneet, matka-aikojen ennakoitavuus on heikentynyt, toimintavarmuus on kärsinyt ja kaupungin keskustan saavutettavuus on vaikeutunut.

Rantaväylällä tapahtuu keskimäärin viisi loukkaantumiseen ja 45 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Onnettomuudet aiheuttavat noin kerran kuukaudessa liikenneverkkoa laajalti ruuhkauttavia häiriöitä. Häiriöherkkyys vaarantaa kaupunkiseudun koko liikennejärjestelmän toimivuuden.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on turvallinen, ennakoitava ja hallittava yhteys, jolla on sujuva liikenne. Elinkeinoelämän kuljetuksien, työmatkaliikenteen ja Jyväskylän ohittavan liikenteen sujuvuus, häiriöttömyys sekä kustannustehokkuus.

Valtatiellä 4 teknisenä tavoitteena on TEN-T-ydinverkon tavoitteiden täyttyminen ja säilyminen vuoteen 2040 saakka, joka tarkoittaa toimivia eritasoliittymiä ja mahdollisesti kaistamäärän kasvattamista tietyillä osuuksilla, valtatiellä nykyisen nopeustason ja sujuvuuden turvaaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Jyväskylän kaupungin osalta Seppälän ja Kankaan alueen saavutettavuuden varmistaminen sekä pyöräily ja jalankulun olosuhteiden parantaminen.


Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on toistaiseksi tauolla ja odottaa Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksen etenemistä. Tiesuunnitelmaa voidaan jatkaa, kun katuverkon ja maankäytön suunnittelua on viety eteenpäin ja yhteensovitettu valtatien 4 ratkaisujen kanssa.

Suunnitelmat

Tiesuunnitelma

Jyväskylän keskustan ohikulkua halutaan parantaa mm. lisäämällä valtatielle kolmannet kaistat. Kolmansien kaistojen lisäämismahdollisuus selvitetään ja tilavaraus tehdään yleiskaavaan, jota Jyväskylän kaupunki parhaillaan laatii.

Entisen Kankaan paperitehtaan alueelle syntyy lähitulevaisuudessa asuntoja 5000 ja työpaikkoja 2000 ihmisille. Kankaan alueen asemakaavan täysi-
määräinen toteutuminen ei ole mahdollista ilman uutta eritasoliittymää valtatielle 4 (Seppälän eritasoliittymä). Jyväskylän kaupungille syntyy maankäytön lisääntymisen myötä tarve kehittää katuverkkoa keskustan, Kankaan ja Seppälän alueiden saavutettavuuden parantamiseksi. Keskustan ja Seppälän välillä liikenteen sujuvuutta pystytään parantamaan poistamalla ramppiliittymät Tourulantieltä. Kankaan alueen sujuva yhteys Seppälään varmistuu uudella eritasoliittymällä (Seppälän eritasoliittymä), johon sisältyy katusilta valtatien yli. Siltaa käyttävät sekä ajoneuvo- että kevyt liikenne.
Uusi eritasoliittymä korvaa Tourulan eritasoliittymän. Näillä järjestelyillä parannetaan sekä valtatien että katuverkon liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Koska Tourulan eritasoliittymän rampit puretaan, tullaan Aholaidan eritasoliittymää täydentämään niin että jatkossa myös Tourulantieltä on mahdollisuus liittyä valtatielle 4 sekä poistua valtatieltä.

Holstintien nykyinen liittymä Merasimelta katkaistaan, koska Merasimen liikennemäärän kasvun jälkeen (v.2040) kulku vaikeutuu huomattavasti. Liittymän katkaisu vähentää Merasimen ruuhkautumista ja parantaa liikenteen toimivuutta eritasoliittymän ramppiliittymässä.

Myös Kolikkotien liittymä Lohikoskentieltä katkaistaan. Kolikkotien liittymän poistolla parannetaan Lohikoskentien ja Laukaantien sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.Holstin alueelta rakennetaan uusi katuyhteys sillan S12 kautta Kankaan alueelle valtatien 4 yli. Silta on tarkoitettu niin ajoneuvo kuin jalankulkuliikenteelle.

Vapaaherrantien liittymä Lohikoskentieltä katkaistaan. Vapaaherrantien liikenne kulkee jatkossa katuverkkoa pitkin esim. Kankaan eritasoliittymästä.
Lohikoskentielle lisätään uusi ramppiyhteys valtatielle etelän suuntaan. Nykyisen Vapaaherrantien liittymään.

Tiesuunnitelman vaikutuspiirissä on useita siltoja. Suunnitelman mukaan osa silloista puretaan ja osa jatketaan/levitetään/liitetään nykyiseen siltaan.
Lisäksi suunnitellaan kokonaan uusia siltoja 8kpl. Tiesuunnitelman yhteydessä laaditaan myös meluselvitys ja esitetään tarvittavat melusuojaratkaisut.

Yhteydenotto

Minna Immonen, puh. 0295 024 685

 

 

Internet-sivujen päivitys on lopetettu 2023