english

Etusivu

Projekti

Projektin osapuolet

Projektin pilotit

Tulokset / Hyödyt

Yhteystiedot


Uutiset

Projektin tulokset

Projektipankki
 

 

ABSOILS - LIFE09 ENV/FI/000575

Heikkolaatuisten ylijäämämassojen hyödyntäminen maarakentamisessa kestävän kehityksen mukaisesti


Projekti alkoi syyskuussa 2010 ja se päättyi kesäkuussa 2015. ABSOILS on LIFE+ projekti, jonka tarkoituksena on havainnollistaa heikkolaatuisten ylijäämämassojen, kuten pehmeiden savien, muuttamista maarakentamiseen kelpaaviksi materiaaleiksi. ABSOILS projekti toteutetaan Biomaan, Ruduksen ja Rambollin muodostaman projektiryhmän yhteistyönä. Projektin toteutusta tukevat Ympäristöministeriö sekä pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa. Projektia rahoittaa projektiryhmän lisäksi EU:n LIFE+ Ympäristö ja Hallinto ohjelma (LIFE09 ENV/FI/000575). Projekti alkoi syyskuussa 2010 ja se päättyy joulukuussa 2014.

Yleisestä näkökulmasta projekti vastaa niihin haasteisiin, joita Euroopan politiikka ja lainsäädäntö asettavat jätteille ja niiden käsittelylle. Projekti tukee jätteen hyödyntämistä ja kierrätystä raaka-aineena ottaen erityisesti huomioon elinkaariajattelun ja kierrätysmarkkinoiden kehittymisen infrarakentamisessa. Projektiin ja heikkolaatuisten ylijäämämassojen hyödyntämiseen kohdistuvat haasteet on yksilöity seuraaviksi:

  1. Projektin kohderyhmien tiedon ja osaamisen lisääminen 1) heikkolaatuisiin ylijäämämassoihin perustuvien materiaalien käyttömahdollisuuksista maarakentamisessa ja eri sovellutuksien toteuttamisen menetelmistä, ja 2) heikkolaatuisiin ylijäämämassoihin perustuvan maarakentamisen merkityksestä ja hyödyistä sekä ympäristölle että yhteiskuntien taloudelle
  1. Heikkolaatuisiin ylijäämämassoihin perustuvien materiaalien ja niiden käyttösovellutusten ympäristöturvallisuuden, teknisen toimivuuden ja kestävyyden sekä taloudellisen kilpailukyvyn todentaminen vallitsevien arviointiperusteiden eli ympäristö-, teknisten ja taloudellisten kriteerien suhteen. Arviointiperusteina ovat maarakentamiseen vaikuttavat lainsäädäntö, normistot ja ohjeistukset sekä nk. perinteiset rakennesovellutukset.
  1. Heikkolaatuisiin ylijäämämassoihin perustuvien materiaalien käytön jatkuvuuden ja vakiintumisen varmentaminen maarakentamisen hankkeissa edellyttää vielä alueellisen materiaalituotannon ja alueellisten maarakennushankkeiden koordinointia ja sellaisen lainsäädännön, joka estää arvokkaiden toisarvoisina pidettyjen materiaalien hyödyntämisen soveltuvissa maarakennuskohteissa, muuttamista.

ABSOILS projektin toteuttaminen tapahtuu useiden toisiinsa kytkeytyvien toimenpiteiden avulla. Projektissa määritetään sellaiset materiaaliseokset l. "reseptit", joilla voidaan eri kriteereiden suhteen tehokkaimmin toteuttaa tavoitteeksi asetetut rakennesovellutukset. Materiaaliseokset perustuvat heikkolaatuisten ylijäämämassojen stabilointiin, ja stabiloinnin sideaineena käytetään mahdollisimman paljon teollisuuden sivutuotteita l. jätteitä (kuten eri tuhkia) ja mahdollisimman vähän kaupallisia sideaineita, kuten sementtiä. 

Heikkolaatuisten ylijäämämassojen, kuten pehmeän saven, ja kuivien, jauhemaisten sideaineiden sekoittaminen keskenään tasaiseksi massaksi, jossa sideaineiden määrä pysyy tavoitteeksi asetettavissa rajoissa, edellyttää erittäin tehokkaasti toimivaa materiaalien toimitus-, syöttö- ja sekoitusjärjestelmää. Erilaisten rakennesovellutusten toteuttaminen pilottikohteissa havainnollistaa käytännössä sekä materiaalien toimitus- ja varastointiketjun että syöttö- ja sekoitusjärjestelmän toimivuuden sekä lisäksi muita menetelmiä rakennekokonaisuuksien toteuttamiseksi.

Ympäristöturvallisuuden, teknisen toimivuuden ja kestävyyden sekä taloudellisen kilpailukyvyn todentamiseksi projektissa toteutetaan systemaattista laadunvalvontaa ja tietojen keruuta sekä rakentamisen aikana että rakentamisen jälkeen tapahtuvan seurannan aikana. Tämän lisäksi eri rakennesovellutusten osalta ja valittavalle aikajaksolle tehdään ympäristölliset ja taloudelliset elinkaaritarkastelut.

Projektissa kehitetään myös malli ja prototyyppi RMSS heikkolaatuisiin ylijäämämassoihin perustuvien materiaalien käytön jatkuvuuden ja vakiintumisen varmentamiseksi pääkaupunkiseudun maarakentamisen hankkeissa. RMSS (Regional Material Service System) tarkoittaa alueellista materiaaliohjausjärjestelmää. Järjestelmä perustuu Internetissä toimivaan tietokantaan ja käytännön logistiikkaan, ja se antaa mahdollisuuden ohjata kaikki alueella muodostuvat ja sinne varastoituneet maarakentamisen materiaalit (erilaiset ylijäämämassat, teollisuuden sivutuotteet, kaupalliset sideaineet ja korkealaatuiset kiviainekset) eri aikaväleillä toteutettaviin alueen infrastruktuurihankkeisiin.

Projektissa syntyvä ja kehittyvä tieto ja tietotaito levitetään tehokkaasti projektin aikana ja sen jälkeenkin Suomessa ja muualla Euroopassa toimiville kohderyhmille: rakennuttajille (kunnat ja aluehallinnot, kansalliset tie- ja muu liikennehallinnot), rakentajille ja urakoitsijoille, teollisuudelle (sivutuotteiden ja rakennusmateriaalien tuottajat), poliitikoille ja lainsäätäjille, konsulteille ja suunnittelutoimistoille sekä yliopistoille ja muille oppilaitoksille.

 

Copyright Ramboll Finland Oy 2015