english

Etusivu

Projekti

Projektin osapuolet

Projektin pilotit

Tulokset / Hyödyt

Yhteystiedot


Uutiset

Projektin tulokset

Projektipankki

  ABSOILS

Taustat ja tavoitteet


Suomalaisen infrastruktuurin kehittämiseksi on käynnissä ja käynnistymässä mittavia rakentamishankkeita. Lukuisilla rakennustyömailla töiden alkuvaihe edellyttää maan kaivamista, mikä tuottaa suuria määriä maamassoja, kuten moreenia ja pehmeitä savia, joiden käyttö maarakentamisessa koetaan vaikeaksi ja jotka tämän vuoksi joudutaan läjittämään maankaatopaikoille. Tällaisia ylijäämämassoja on arvioitu muodostuvan Suomessa vuosittain 20–30 miljoonaa tonnia. Vuosittain muodostuva määrä riippuu rakentamishankkeiden määrästä sekä niiden sijainnista, tyypistä ja koosta.  Mitään kattavia tilastoja ylijäämämassoista ja niiden varastopaikkojen kartoitusta ei ole käytettävissä.

Uudenmaan alueella muodostuu vuosittain keskimäärin 4 miljoonaa tonnia ylijäämämassoja, jotka ovat pääasiassa savea. Alueen viranhaltijat näkevät erityisenä ongelmana maankaato- l. läjityspaikkojen täyttymisen ja sen, että näiden maankaatoalueiden laajentaminen tai uusien perustaminen on lähes mahdotonta. Tämän vuoksi pääkaupunkiseudun suurimmat kaupungit, Espoo, Helsinki ja Vantaa, ovat ilmaisseet tukevansa ABSOILS projekti ja ovat nimenneet teknisiä asiantuntijoitaan ABSOILS projektin ohjausryhmään.

ABSOILS projektin tavoitteena on osoittaa, että on olemassa menetelmiä joita käyttämällä heikkolaatuiset maamassat saadaan muutettua käyttökelpoisiksi materiaaleiksi erilaisiin maarakennesovellutuksiin. Tätä tukevat monista aikaisemmista, pehmeiden maa-ainesten stabilointiin liittyvistä testauksista ja tutkimuksista saadut tulokset.

Yleisestä näkökulmasta projekti vastaa niihin haasteisiin, joita Euroopan politiikka ja lainsäädäntö asettavat jätteille ja niiden käsittelylle. Projekti tukee jätteen hyödyntämistä ja kierrätystä raaka-aineena ottaen erityisesti huomioon elinkaariajattelun ja kierrätysmarkkinoiden kehittymisen infrarakentamisessa. Projektille on yksilöity seuraavat tavoitteet:

  1. tuottaa pehmeistä ja muuten heikkolaatuisista ylijäämämassoista teknisesti ja ympäristöllisesti hyväksyttäviä ja taloudellisesti kilpailukykyisiä materiaaleja sellaisiin maarakenteisiin, joissa näiden materiaalien käyttö on soveltuvaa ja tarkoituksenmukaista. Aikaisempien testauksien ja tutkimusten perusteella soveliaita käyttökohteita ovat pohjarakenteet, suojarakenteet kuten tulvavallit, tuki- ja tiivisterakenteet ja meluvallit.
  1. todentaa, että rakennushankkeissa muodostuvien ylijäämämassojen käyttöä rakennusmateriaaleina voidaan lisätä huomattavasti. Samalla voidaan vähentää massojen pitkän matkan kuljetuksia, läjittämistä jätteenä ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä maarakentamisessa. Neitseellisten kiviainesten, kuten kalliomurskeen ja soran, käyttö voidaan keskittää vain sellaisiin rakennuskohteisiin, joissa näiden käytölle ei ole tiedossa olevia vaihtoehtoja.
  1. tuottaa ja esitellä pääkaupunkiseudun materiaalipalvelujärjestelmän malli (Regional Material Service System, RMSS), jossa Internet-pohjaisen tietojärjestelmän avulla voidaan yhdistää infrarakentamisen hankkeet ja alueellinen materiaalituotanto. RMSS esitellään Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteistoimintamallina.
  1. levittää tietoa projektin tuottamista ja esittelemistä menettelytavoista, prosesseista ja malleista projektin kohderyhmälle sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Toimenpiteet

ABSOILS projekti toteutetaan Biomaan, Ruduksen ja Rambollin yhteistyönä. Hanketta tukevat Ympäristöministeriö ja pääkaupunkiseudun kaupungit Espoo, Helsinki ja Vantaa. Projekti käynnistyi syyskuussa 2010 ja se päättyy joulukuussa 2014. Tavoitteiden saavuttamiseksi projekti toteutetaan seuraavin toimenpitein:

Copyright Ramboll Finland Oy 2015