Etusivu  Aikataulu  Töiden arvostelu  Kilpailun säännöt  Palkinto  Tuomaristo  Alustukset  Kilpailutyöt  Yhteystiedot  

Kilpailun säännöt

  Osallistujat sitoutuvat näihin kilpailusääntöihin osallistuessaan kilpailuun.

  Kilpailun järjestäjä
  1. Kilpailun järjestäjinä (jäljempänä järjestäjä) toimivat Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakouluyhteisö, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Ramboll Finland Oy.

  Kilpailun osallistujat
  2. Kilpailuun voivat osallistua Tampereen korkeakouluyhteisön kaikkien alojen opiskelijat vuosikurssista riippumatta. Avoimen yliopiston opiskelijat eivät voi osallistua.
  3. Kilpailu suoritetaan suomen kielellä.
  4. Kilpailuun tulee ilmoittautua etukäteen järjestäjän esittämällä tavalla. (Internet-sivut)
  5. Joukkueiden jaon tekee kilpailun järjestäjä.
  6. Jos kilpailuun ilmoittautuneiden määrä on liian suuri joukkueiden kokoon ja enimmäismäärään nähden, on järjestäjällä oikeus rajata osallistujien määrää. Rajauksen kriteerit perustuvat siihen, että joukkueisiin pyritään saamaan mahdollisimman laaja-alaisesti eri alojen opiskelijoita.
  7. Joukkueet valitsevat itse keskuudestaan projektipäällikön, joka toimii kilpailun aikana yhteyshenkilönä joukkueen ja järjestäjän välillä.

  Kilpailun aikataulu
  8. Kilpailu toteutetaan Tampereella 19.-22.11.2019 välisenä aikana järjestäjän ilmoittaman ohjelman ja aikataulun mukaisesti. Kilpailun tulokset julkistetaan ja voittaja palkitaan perjantaina 22.11.2019 yhteisessä tilaisuudessa.
  9. Joukkueiden tulee osallistua kaikkiin järjestäjän etukäteen ilmoittamiin tilaisuuksiin kilpailun aikana. Kaikkien joukkueen jäsenten ei ole välttämätöntä olla läsnä, vaan yhden jäsenen paikalla olo riittää. Tilaisuudet ja niiden tarkka aikataulu ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla kilpailun käynnistämisen yhteydessä.

  Kilpailutyöt
  10. Joukkueet voivat työstää kilpailutöitä haluamissaan paikoissa (esim. oppilaitosten tilat, joukkueen jäsenten asunnot sekä julkiset tilat kuten kirjastot, kahvilat). Järjestäjä varaa tiloja ryhmien käyttöön Kampusareenalta Tampereen yliopiston Hervannan kampukselta.
  11. Joukkueet voivat hyödyntää kilpailuaikana eri tietolähteitä, kuten henkilöhaastatteluja, Internetaineistoja ja kirjallisuutta. Käytetyt lähteet on ilmoitettava kilpailutyössä kilpailun alkaessa annettavien ohjeiden ja hyvän tavan mukaisesti.
  12. Järjestäjä tarjoaa joukkueiden käyttöön rajatun määrän tietokoneita (1 kone/joukkue), joita voi käyttää järjestäjän osoittamassa paikassa. Tietokoneissa on perusohjelmat (mm. AutoCAD, PowerPoint, Word ja Excel). Joukkueet voivat käyttää myös omia tietokoneitaan ja laitteitaan.
  13. Kilpailutyöt tulee raportoida ja palauttaa sähköisessä muodossa. Työn tulee sisältää vähintään PowerPoint-esitys, jota voidaan tehostaa esimerkiksi videoilla. Lisäksi tulee laatia 1-2 sivun pituinen Word-muotoinen työselostus. Loppumateriaalit tulee laatia suomen kielellä.
  14. Kilpailutyön kirjallisen työselostuksen luonnos (1-2 sivua) tulee palauttaa sähköisesti järjestäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen torstaihin 21.11.2019 klo 18:00 mennessä. Varsinainen loppupalautusaineisto (PowerPoint-esitys ja Word-työselostus) tulee palauttaa perjantaihin 22.11.2019 klo 8:00 mennessä sähköpostitse tapahtuman järjestäjälle. Mahdolliset työselostusluonnokseen tehdyt muutokset tulee korostaa lopulliseen versioon. Järjestäjä voi halutessaan jättää arvostelematta mahdolliset myöhästyneet työt.

  Tuomaristo ja arvostelu
  15. Voittajatyön valitsee tuomaristo, jossa ovat mukana Tampereen kaupungin, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Tampereen korkeakouluyhteisön ja Ramboll Finland Oy:n edustajat.
  16. Jokainen tuomari pisteyttää työt ennalta määritettyjen kriteerien perusteella.
  17. Eniten tuomaristopisteitä saanut työ voittaa ja voittajajoukkue palkitaan. Tuomariston puheenjohtajan ääni ratkaisee mahdollisessa tasatilanteessa.

  Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

  18. Voittajajoukkue sitoutuu esittelemään kilpailutyötä kahdessa tilaisuudessa kilpailun järjestäjän pyynnöstä. Tilaisuudet ja niiden ajankohdat sovitaan kilpailun järjestäjän ja voittajajoukkueen kanssa. Kaikkien joukkueen jäsenten ei ole välttämätöntä olla mukana esittelemässä työtä. Mahdollisista muualla kuin Tampereen seudulla pidettävistä esittelyistä ja niiden matkakustannuksista sovitaan erikseen.
  19. Osallistujat luovuttavat kaikki tekijänoikeudet pysyvästi kilpailun aikana tuottamaansa loppumateriaaliin ja kilpailutyöhönsä kilpailun järjestäjille.
  20. Osallistujilla on oikeus käyttää kilpailuosallistumistaan, kilpailutyötään ja muuta kilpailun aikana tuottamaansa materiaalia opinnoissaan, referenssinä sekä portfoliossaan ja ansioluettelossaan.

  Kilpailun järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet
  21. Kilpailu on julkinen ja siihen liittyvää materiaalia (kilpailijoiden nimet, valokuvat, videot yms.) voidaan julkaista julkisissa medioissa (Internet, sosiaalinen media, lehdet, Youtube jne.).
  22. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun aikana laadittuja kilpailutöitä, valokuvia tapahtumista ja muuta päivien aikana syntynyttä materiaalia mm. Internet-sivuillaan ja muissa tiedotuskanavissa.
  23. Tampereen kaupungille, Tampereen korkeakouluyhteisölle ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle siirtyy pysyvästi tekijänoikeus kilpailun aikana tuotettuun loppumateriaaliin ja kilpailutöihin. Näillä tahoilla on oikeus mm. hyödyntää toiminnassaan, julkistaa, luovuttaa eteenpäin, muokata, yhdistellä ja jatkokehittää kilpailun aikana tuotettua materiaalia ja kilpailutöitä.