Kilpailun säännöt


Osallistujat sitoutuvat näihin kilpailusääntöihin osallistuessaan kilpailuun.


Kilpailun järjestäjä

 1. Kilpailun järjestäjinä (jäljempänä järjestäjä) toimivat Joensuun kaupunki, Väylävirasto, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Ramboll Finland Oy.

Kilpailun osallistujat

 1. Kilpailuun voivat osallistua edellä mainittujen oppilaitosten kaikkien alojen opiskelijat vuosikurssista riippumatta.
 2. Kilpailuun tulee ilmoittautua etukäteen järjestäjän esittämällä tavalla (Internet-sivut).
 3. Joukkueiden jaon tekee kilpailun järjestäjä.
 4. Jos kilpailuun ilmoittautuneiden määrä on liian suuri joukkueiden kokoon ja enimmäismäärään nähden, on järjestäjällä oikeus rajata osallistujien määrää. Rajauksen kriteerit perustuvat siihen, että joukkueisiin pyritään saamaan mahdollisimman laaja-alaisesti eri alojen opiskelijoita.
 5. Joukkueet valitsevat itse keskuudestaan projektipäällikön, joka toimii kilpailun aikana yhteyshenkilönä joukkueen ja järjestäjän välillä.

Kilpailun aikataulu

 1. Kilpailu toteutetaan Joensuussa 25.-28.10.2022 välisenä aikana järjestäjän ilmoittaman ohjelman ja aikataulun mukaisesti.
 2. Joukkueiden tulee osallistua kaikkiin järjestäjän etukäteen ilmoittamiin tilaisuuksiin kilpailun aikana. Kaikkien joukkueen jäsenten ei ole välttämätöntä olla läsnä, vaan yhden jäsenen paikalla olo riittää. Tilaisuudet ja niiden tarkka aikataulu ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla kilpailun käynnistämisen yhteydessä.

Kilpailutyöt

 1. Joukkueet voivat työstää kilpailutöitä haluamissaan paikoissa (esim. oppilaitosten tilat, joukkueen jäsenten asunnot sekä julkiset tilat kuten kirjastot, kahvilat). Järjestäjä varaa tiloja ryhmien käyttöön järjestäjien tiloista koronavirustilanteen niin salliessa.
 2. Joukkueet voivat hyödyntää kilpailuaikana eri tietolähteitä, kuten henkilöhaastatteluja, Internetaineistoja ja kirjallisuutta. Käytetyt lähteet on ilmoitettava kilpailutyössä kilpailun alkaessa annettavien ohjeiden ja hyvän tavan mukaisesti.
 3. Kilpailutyöt tulee raportoida ja palauttaa sähköisessä muodossa. Toteutustapa on joukkueen itsensä valittavissa ja raportoinnissa käytettäviä ohjelmia ovat esimerkiksi PowerPoint, Word ja Excel. Myös videoraportointi on mahdollista. Työn tulee sisältää PowerPoint-esitys. Lisäksi tulee laatia 1-2 sivun pituinen Word-muotoinen työselostus.
 4. Kilpailutyön kirjallinen työselostus (1-2 sivua) ja esitysaineisto tulee palauttaa perjantaina 28.10.2022 klo 8:00 mennessä. Järjestäjä voi halutessaan jättää arvostelematta mahdolliset myöhästyneet työt.

Tuomaristo ja arvostelu

 1. Voittajatyön valitsee tuomaristo, jossa ovat mukana järjestäjätahon edustajat. Tuomariston puheenjohtajana toimii Joensuun kaupungin edustaja.
 2. Jokainen tuomari pisteyttää työt ennalta määritettyjen kriteerien perusteella.
 3. Eniten tuomaristopisteitä saanut työ voittaa ja voittajajoukkue palkitaan. Tuomariston puheenjohtajan ääni ratkaisee mahdollisessa tasatilanteessa.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

 1. Voittajajoukkue sitoutuu esittelemään kilpailutyötä kahdessa tilaisuudessa kilpailun järjestäjän pyynnöstä. Tilaisuudet ja niiden ajankohdat sovitaan kilpailun järjestäjän ja voittajajoukkueen kanssa. Kaikkien joukkueen jäsenten ei ole välttämätöntä olla mukana esittelemässä työtä. Mahdollisista muualla kuin Joensuun seudulla pidettävistä esittelyistä ja niiden matkakustannuksista sovitaan erikseen.
 2. Osallistujat luovuttavat kaikki tekijänoikeudet pysyvästi kilpailun aikana tuottamaansa materiaaliin ja kilpailutyöhönsä kilpailun järjestäjille.
 3. Osallistujilla on oikeus käyttää kilpailuosallistumistaan, kilpailutyötään ja muuta kilpailun aikana tuottamaansa materiaalia opinnoissaan, referenssinä sekä portfoliossaan ja ansioluettelossaan.

Kilpailun järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

 1. Kilpailu on julkinen ja siihen liittyvää materiaalia (kilpailijoiden nimet, valokuvat, videot yms.) voidaan julkaista julkisissa medioissa (Internet, sosiaalinen media, lehdet, Youtube jne.).
 2. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun aikana laadittuja kilpailutöitä, valokuvia tapahtumista ja muuta päivien aikana syntynyttä materiaalia mm. Internet-sivuillaan ja muissa tiedotuskanavissa.
 3. Järjestäjille siirtyy pysyvästi tekijänoikeus kilpailun aikana tuotettuun materiaaliin ja kilpailutöihin. Näillä tahoilla on oikeus mm. hyödyntää toiminnassaan, julkistaa, luovuttaa eteenpäin, muokata, yhdistellä ja jatkokehittää kilpailun aikana tuotettua materiaalia ja kilpailutöitä.