Etusivu-Johdanto

Tiivistelmä

Vesihuollon kehittämissuunnitelma:

Yhteystiedot

 

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA PÄÄPIIRTEITTÄIN

Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelman teksti on kokonaisuudessaan luettavissa pdf-muodossa (300kt).

VESIHUOLLON NYKYTILA

Nurmijärven kunnallisesta vesihuollosta vastaa Nurmijärven vesilaitos. Vesilaitoksen toteuttaman vesihuollon nykytilanne on esitetty nykytilannekartassa (pdf) ja tunnusluvut seuraavassa taulukossa:

 

Nurmijärven vesilaitoksella on viisi toiminta-aluetta. Kirkonkylän, Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän toiminta-alueilla on järjestetty vedenjakelu ja viemäröinti. Nukarin toiminta-alueella on ainoastaan vedenjakelu.

Nurmijärven kunnan Metsä-Tuomelan jäteasemalla on oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo.

Altia Oyj:n Rajamäen alkoholijuomatehtaan vedenhankinta on järjestetty omista vedenottamoista, joita on viisi kappaletta. Tehtaan jätevedet käsitellään Altia Oyj:n omassa puhdistamossa.

Nurmijärven alueelle on perustettu kaksi vesiosuuskuntaa, Perttula ja Nummimäki. Kummankaan vesiosuuskunnan alueelle ei ole vielä rakennettu vesihuoltoverkostoa. Perttulan vesiosuuskuntaan kuuluu noin 200 kiinteistöä ja Nummimäen vesiosuuskuntaan 60 kiinteistöä.

Nurmijärvellä on 10 vesiyhtymää, jotka ovat järjestäneet alueillaan vedenjakelun. Käyttövesi ostetaan kunnan vesijohtoverkostosta. Vesiyhtymillä ei ole viemäröintiä.

 

Vedenottamot

Nurmijärven vesilaitoksella on kymmenen vedenottamoa. Vedenottamoiden tiedot vuodelta 2003 on esitetty alla olevassa taulukossa.Kaikkien vedenottamoiden vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.


Jätevedenpuhdistamot

Nurmijärvellä on nykyisin neljä jätevedenpuhdistamoa, joiden lupaehdot ja puhdistustulos vuodelta 2002 on esitetty erillisessä liitteessä. Klaukkalaan on 2005 rakenteilla uusi jätevedenpuhdistamo, jossa tullaan käsittelemään Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän viemäröinnin toiminta-alueiden sekä Altia Oyj:n jätevedet. Kirkonkylän toiminta-alueella toimii jatkossakin oma jätevedenpuhdistamo. Puhdistamoilta tulevat ylijäämälietteet sakeutetaan ja kuivataan, minkä jälkeen ne on pääosin kompostoitu Metsä-Tuomelan jäteasemalla.


Vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolella, haja-asutusalueilla

Nurmijärven väestöstä n. 7 300 eli n. 20 % asukkaista oli vesijohtoverkostojen ulkopuolella ja vastaavasti n. 8 600 eli n. 24 % asukaista viemäriverkostojen ulkopuolella vuonna 2003. Näiden asukkaiden vedenhankinta on järjestetty kiinteistökohtaisista kaivoista ja jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisin tai useamman kiinteistön yhteisin ratkaisuin.

Haja-asutusalueella kiinteistökohtaisissa kaivoissa on havaittu kohonneita rauta-, mangaani- ja nitraattipitoisuuksia sekä veden haju-, makuongelmia ja sameutta (Suunnittelukeskus Oy, haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuunnitelma, 1991). Yleisin ongelma kaivovesissä on korkea rautapitoisuus.

Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan jätevesien käsittelytavan on oltava ympäristö- ja terveydensuojelulainsäädännön mukainen. Lisäksi ranta-alueilla, jollei asemakaavassa tai ranta-asemakaavassa ole toisin määrätty ja jollei siihen muutoin ole erityistä syytä, vesikäymälän rakentaminen loma-asuntoon on kiellettyä. Kiinteistökohtaiset jäteveden puhdistusmenetelmät eivät nykyisellään useinkaan täytä asetettuja vaatimuksia.


Arvio vesihuollon toimintavarmuudesta

Nurmijärven vedenhankintaan on käytettävissä riittävästi hyvänlaatuisia pohjavesivaroja. Klaukkala – Kirkonkylä – Nukari –väleillä on yhdysvesijohto ja taajamien vedenhankinnan varmuus paranee edelleen, kun Klaukkala – Röykkä – Rajamäki -väleille rakennettavat yhdysvesijohdot valmistuvat.

Nurmijärven vesilaitoksen vedenottamot, vesitornit ja paineenkorotusasemat sekä viemäriverkoston pumppaamot ja jätevedenpuhdistamot kuuluvat kaukovalvonnan piiriin. Nurmijärven vesilaitoksella on valmiussuunnitelma ja vedenlaatua tukitaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Lisäksi kunnalla on vesivaraus suuruudeltaan 0.11 m³/s Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n omistamaan Päijänne-tunneliin. Vesivaraus mahdollistaa riittävän talousveden saannin pitkällä aikavälillä. Kunta kehittää varautumistoimenpiteitä myös nykyisen vedenhankinnan varmistamiseksi siten, että osa tunnelin vesivarauksesta voitaisiin ottaa tarvittaessa vedenjakelun käyttöön.

>sivun alkuun


VESIHUOLLON KEHITTÄMISTARPEET

Vesihuoltolain (9.2.2001/119, 1 §) tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Vesihuoltolain mukainen vastuujako vesihuollossa on seuraava:

 • kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä koko kunnan alueella
 • vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palvelujen järjestämisestä ja toimittamisesta toiminta-alueellaan
 • kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta


Valtioneuvosto on antanut asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (N:o 542/2003).

Asetuksella säädetään vähimmäisvaatimukset kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsittelylle. Vaatimukset koskevat kaikkia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäröintijärjestelmään. Asetus tuli voimaan vuoden 2004 alusta.

Asetuksen jätevesien käsittelyä koskevat määräykset koskevat heti uudisrakentamista sekä niitä kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä. Olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät täytyy saada asetuksen vaatimusten mukaisiksi viimeistään 10 vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta eli 1.1.2014 mennessä. Erityisistä syistä siirtymäaika voi olla 14 vuotta.

Toimintojen kehitysnäkymät kunnassa


Nurmijärvi on pääkaupunkiseudun läheisyyden vuoksi voimakkaiden kasvupaineiden alaisena. Väestökehitystä on arvioitu maakuntasuunnitelman ja sitä voimakkaamman kasvun pohjalta.

Väestönkasvun pääpaino on taajamissa. Arviolta noin 80 % uusista asukkaista sijoittuu taajama-alueelle.

Vedenkulutus – ja jätevesiennusteet vuoteen 2025 asti perustuvat edellä esitettyyn voimakkaan kasvun väestöennusteeseen ja olettamukseen, että uusia vesiosuuskuntia perustetaan haja-asutusalueelle. Veden ominaiskulutuksen oletetaan pysyvän suurin piirtein nykyisellä tasolla. Kokonaisvedenkulutuksen ja jätevesikuormituksen oletetaan nousevan liittymisprosentin ja kunnan väkiluvun kasvun johdosta.

Nurmijärven vesilaitoksen toimintamalliin ei ole odotettavissa muutoksia. Vesilaitos järjestää vesihuollon toiminta-alueillaan ja tekee yhteistyötä vesiyhtymien ja vesiosuuskuntien kanssa. Kunta ja vesilaitos avustavat ja tukevat uusien vesiosuuskuntien perustamista ja vesihuollon toteuttamista haja-asutusalueella.

Kuntarajat ylittävien vesiosuuskuntahankkeiden myötä yhteistyö ympäröivien kuntien kanssa tulee tiivistymään.


Kehittämistarpeet nykyisillä vesihuollon toiminta-alueilla

Nurmijärven vesilaitoksella on viisi vedenjakelun ja neljä viemäröinnin toiminta-aluetta, jotka tulisi päivittää nykyisiä verkostoja vastaaviksi ja asemakaava-alueet kattaviksi. Uudet asemakaavoitettavat alueet tulisi liittää toiminta-alueeseen kaavoituksen ja muun yhdyskuntatekniikan toteutuessa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilta olisi hyvä selvittää kiinteistöt, jotka eivät vielä ole liittyneet yleiseen vesihuoltoverkostoon.

Joidenkin vedenottamoiden läheisyydessä on viemäröintiin liittymätöntä asutusta, mikä muodostaa pilaantumisriskin pohjaveden laadulle. Lepsämän ja Nummenpään vedenhankintaan käytetyille pohjavesialueille tulisi tehdä suojelusuunnitelmat.

Toiminta-alueiden vedenhankintaan ja –jakeluun ei kohdistu merkittäviä kehittämistarpeita.
Viemäriverkostojen saneerausta ja vuotokohtien selvitystä tulisi edelleen jatkaa vuotovesien vähentämiseksi. Runsaat vuotovedet aiheuttavat ongelmia ja ohituksia puhdistamoille, jolloin puhdistamoiden lupaehdot voivat ylittyä.

Klaukkalan uuden puhdistamon kapasiteetti on riittävä suhteessa ennustettuun jätevesikuormaan vuoteen 2020 asti. Kirkonkylän osalta typpikuormituksen ennustettu kasvu johtaa puhdistamon saneeraustarpeeseen vuoteen 2015 mennessä.


Kehittämistarpeet toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla

Vesihuoltoverkostoihin liittymättömillä kiinteistöillä on tarve kehittää vesihuoltoa, koska kaivoveden laadussa ja riittävyydessä on usein ongelmia ja koska suurimmalla osalla kiinteistöjä jätevesien käsittelymenetelmät eivät täytä valtioneuvoston asetuksen mukaisia vaatimuksia.

Nurmijärvellä on monia alueita, joissa keskitetyn vesihuollon rakentaminen olisi tarpeellista ja suositeltavaa korkean asukastiheyden johdosta. Nämä alueet ovat pääsääntöisesti taajamien läheisyydessä olevia tiheään asuttuja alueita tai haja-asutusalueen kyliä. Näillä vesihuollon kehittämisalueiksi nimetyillä alueilla on tarkasteltu keskitetyn vesihuollon toteuttamismahdollisuuksia.

Kunnan strategiana haja-asutusalueen vesihuollon toteuttamisessa on, että haja-asutusalueen asukkaat muodostavat yhteenliittymiä esim. osuuskuntia, jotka vastaavat vesi- ja viemärijärjestelmien rakentamista ja ylläpidosta. Kunta ja vesilaitos tukevat ja antavat asiantuntija-apua vesihuollon järjestämisessä. Kunta mm. vastaa vesihuollon suunnittelun kustannuksista ja avustaa taloudellisesti verkostojen rakentamista. Vesilaitos puolestaan varaa henkilöresursseja osuuskuntien auttamiseen, minkä lisäksi vesilaitos osallistuu osuuskuntien alueiden ulkopuolisten runkolinjojen kustannuksiin taloudellisten mahdollisuuksien mukaisesti. Kunnan tuen lisäksi osuuskunnat voivat hakea alueelliselta ympäristökeskukselta valtion tukea.

>sivun alkuun


VESIHUOLLON KEHITTÄMISALUEET


Vesi- ja viemäriverkoston laajentamista on tarkasteltu vesihuollon kehittämisalueiksi valituilla alueilla. Vesihuollon kehittämisalueeksi valittavan alueen on täytettävä seuraavat kriteerit:

• Alueella on tarve vesihuollon kehittämiselle
• Alueella on riittävä asukastiheys, jotta vesihuollon toteuttaminen olisi taloudellisesti mahdollista, ja/tai alue on osayleiskaavalla kehitettävä kyläalue

Kehittämisalueet on jaettu neljään ryhmään niiden pääasiallisen tyypin perusteella: asemakaava-alueella sijaitsevat kehittämisalueet, vakituisen haja-asutuksen kehittämisalueet, loma-asutuksen kehittämisalueet ja erityisalueet.

Kunkin kehittämisalueen osalta on selvitetty kuinka keskitetty vesihuolto olisi teknis-taloudellisesti perusteltua toteuttaa ja mitkä olisivat toteuttamisen kustannukset (suunnitelmakartta ja kustannusarvioiden yhteenvetotaulukko).

Alueet on lisäksi luokiteltu kolmeen koriin niiden tärkeyden perusteella siten, että I - korissa on tärkeimmät ja toteuttamiskelpoisimmat vesihuollon kehittämisalueet. Luokittelu perustuu vesihuollon kehittämisalueiden eri ominaisuuksien pisteytykseen ja painotukseen seuraavasti:


• kiinteistömäärä ja –tiheys 20 %
(huomioiden vesihuollon kannalta merkittävät kohteet esim. koulut, leirikeskukset yms.)
• vesihuoltoverkoston toteuttamiskustannukset 15 %
• sijainti yhdyskuntarakenteessa 20 %
• vesistöjen läheisyys 5 %
• pohjaveden suojaustarve 10 %
• kaivoveden laatu ja riittävyys 15 %
• jätevesien käsittelyongelmat 15 %


Luokitustaulukko ja –kartta


Perttulan ja Nummimäen vesiosuuskunnat ja Metsä-Tuomelan ja Koholan erityisalueet eivät ole mukana tässä luokittelussa, koska niiden keskitetyn vesihuollon toteutuminen on jo käynnissä tai ne eivät muutoin ole rinnastettavissa luokiteltuihin haja-asutuksen vesihuollon kehittämisalueisiin.


I - koriin kuuluvat alueet

- Alue 14: Haaran alue
- Alue 40: Nukari
- Alue 45: Palojoki
- Alue 13: Lepsämä
- Alue 8: Nummenpää
- Alue 9: Perttula-Lopentie
- Alue 18: Simola
- Alue 20: Herunen


II - koriin kuuluvat alueet

- Alue 46: Metsäkylän Toivola
- Alue 2: Leppälampi
- Alue 11: Valkjärvi länsi
- Alue 41: Teilinummi
- Alue 15: Tiiranranta
- Alue 42: Raalantie Karhukorpi
- Alue 3: Sääksin ranta
- Alue 6: Vaaksinjärvi
- Alue 44: Rannikonmäki
- Alue 30: Hakapelto
- Alue 17: Kuonomäentien länsiosa
- Alue 10: Helkunkulma
- Alue 25: Koivumäentie-Uudenkyläntie
- Alue 31: Raalantien varsi
- Alue 34: Ripatti


III - koriin kuuluvat alueet

- Alue 37: Syväoja
- Alue 16: Jokipelto-Takkulantie
- Alue 36: Klaukkalan Metsäkylä
- Alue 28: Mutaanmäentie
- Alue 38: Salmelanmäki
- Alue 43: Myllykoski-Elomäentie
- Alue 12: Valkjärvi itä
- Alue 26: Savikko
- Alue 24: Kiljava
- Alue 22: Jokisentien alue
- Alue 33: Puontila
- Alue 35: Mäkimaantien alue
- Alue 7: Rusthollin alue
- Alue 29: Raiskionkulma

>sivun alkuun

KEHITTÄMISTOIMENPITEET


Toiminta-alueisiin sisällytettävät alueet

Kunta hyväksyy vesihuoltolaitosten toiminta-alueet laitoksen esityksestä. Asemakaavoitettavat alueet liitetään Nurmijärven vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen sitä mukaa kun alueiden toteutus etenee.

Myös vesiosuuskunnat ovat vesihuoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia silloin, kun liittyjiä on vähintään 50 asukasta tai vedenkulutus tai jätevesimäärä on yli 10 m3 vuorokaudessa. Tällöin osuuskunnille astuu voimaan vesihuoltolain mukaiset oikeudet ja velvoitteet esim. talousveden laadun varmistaminen ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

Kiinteistöillä on sekä oikeus että velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesi- ja viemäriverkkoihin. Erityistapauksissa liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitos voi myös kieltäytyä liittämästä jotain laitosta verkostoonsa poikkeuksellisen vedenkulutuksen ja jätevesien määrän sekä laadun vuoksi (vesihuoltolaki 10 ja 11 §).


Vesihuollon kehittämisalueiden vesihuollon toteuttaminen

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämistoimenpiteet toteutetaan kunnan periaatepäätöksen mukaisesti asukkaiden muodostamien organisaatioiden, esim. vesiosuuskuntien, toimesta. Asemakaavoitettaville alueille rakennetaan kuitenkin kunnallisen vesihuoltolaitoksen verkosto sitä mukaa, kun alueen kaavoitus ja muu yhdyskuntatekniikka toteutetaan.

Valituille vesihuollon kehittämisalueille, joille ehdotetaan keskitetyn vesihuollon järjestämistä, suosituksena on rakentaa aina sekä vesijohto että viemäri samanaikaisesti. Erityistapauksissa voidaan rakentaa myös pelkkä vesijohto tai viemäri.

Yksityisten vesiosuuskuntien vedenjakelu ja jätevesien käsittely suositellaan toteutettavaksi ostamalla ne palveluna Nurmijärven vesilaitokselta tai naapurikuntien vesihuoltolaitoksilta. Tällöin vesiosuuskunta liittää omat vesi- ja viemäriverkostonsa esim. Nurmijärven vesilaitoksen vesihuoltoverkostoon.

Koska esitetyt vesihuoltohankkeet toteutuvat todennäköisesti vaiheittain, on suunnittelussa otettava huomioon verkostojen myöhempi laajenemis- ja yhdistämismahdollisuus ja mahdollisesti myös yhteisten organisaatioiden luominen. Jotkin ehdotetut runkolinjat voivat palvella myös useamman eri alueen vesihuollon järjestämistä. Tällöin perustettavissa olevan vesiosuuskunnan ja kunnan/kunnallisen vesihuoltolaitoksen olisi suositeltavaa tehdä tiivistä yhteistyötä hankkeen alusta asti.

Osa vesihuollon kehittämisalueista on jaettu esim. a- ja b –osiin, joiden vesihuolto voidaan toteuttaa myös erikseen. Jaon syynä voi olla osa-alueiden erilaiset ominaisuudet, esim. pääasiallinen maankäyttötyyppi tai osa alueesta sijaitsee naapurikunnan puolella. Osa-aluejako on esitetty ja nimetty suunnitelmakartoissa. Joidenkin alueiden pelkän a- osan vesihuollon rakentaminen voi olla huomattavasti edullisempaa b-osan kustannusarvioihin verrattuna.

I - ja II - tärkeyskorien vesihuollon kehittämisalueilla on tarve ja edellytykset keskitetyn vesihuollon toteuttamiselle, eikä kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestäminen ole pääsääntöisesti tarkoituksenmukaista ko. alueilla. III - korin alueilla vesihuolto voidaan toteuttaa joko kiinteistökohtaisin ratkaisuin tai keskitetysti.
Vesihuollon kehittämisalueille ehdotetut keskitetyn vesihuollon ratkaisuvaihtoehdot on esitetty suunnitelmakartassa. Toimenpiteiden kustannusarviot on esitetty yhteenvetona (pdf). Kehittämisalueiden tärkeysjärjestystaulukossa (pdf) on tiivistetysti kuvattu alueiden ominaisuuksia kuten kiinteistömäärät, vesihuollon mahdolliset ongelmat ja ympäristönsuojelulliset tarpeet.

Osa vesihuollon kehittämisalueista ulottuu naapurikunnan puolelle ja/tai vesihuolto on ehdotettu toteuttavaksi naapurikunnan verkostoista. Esim. Nukarin jätevedet ehdotetaan johdettavaksi Tuusulaan. Viemärin kanssa samaan kaivantoon ehdotetaan asennettavaksi yhdysvesijohto.


Vesiosuuskuntien tukeminen

Nurmijärven kunta tukee vesiosuuskuntien syntymistä ja vesihuollon rakentamista mahdollisuuksien rajoissa sekä antaa asiantuntija-apua. Koska vesihuollon kehittämisalueita on paljon, kunnan resurssit eivät riitä tukemaan samanaikaisesti kaikkia alueita, minkä vuoksi kunnan on kohdistettava voimavaransa vesihuollon kehittämisalueiden luokittelun antamien tuloksien mukaisesti. Kunta aktivoi ja tukee voimakkaimmin I - korin vesihuollon kehittämisalueiden osuuskuntien perustamista ja hankkeiden toteuttamista. Myös II- ja III - korien kehittämisalueita tuetaan, mutta tuen pääpaino on I - korin hankkeilla.

Vesihuollon kehittämisalueiden lisäksi kunta tukee Perttula ja Nummimäen osuuskuntien vesihuollon toteuttamista sekä resurssien rajoissa myös muita alueita, joissa asukkailla on kiinnostusta keskitetyn vesihuollon kehittämiseen.
Yksityisten vesiosuuskuntien tmv. vesihuollon organisaatioiden perustamista ja toimintaa voidaan tukea monelle eri tavalla, eikä Suomessa ole vakiintunut niistä vielä yhtenäisiä periaatteita.

Osuuskunnan perustamiseen liittyvää hallinnollista tietoa löytyy Pellervo-seuran oppaasta "Perustamme osuuskunnan" ja internetsivuilta www.pellervo.fi/wuokko. Vesiosuuskunnan mallisäännöt löytyvät osoitteesta www.vvy.fi.

Vesiosuuskunnan perustamista, toteuttamista, ylläpitoa ja tarvittaessa myös lopettamista varten on tekeillä julkaisu "Vesiosuuskunnan ABC", joka valmistuu vuoden 2005 alkuun mennessä. Julkaisun tavoitteena on olla käytännönläheinen ohjekirja vesiosuuskuntien perustamista, hallintoa, rakentamista ja ylläpitoa johtaville ja tekeville henkilöille. Julkaisussa käydään läpi tavanomaiset vesiosuuskunnan käytännön työtehtävät. Tavoitteena on myös parantaa kuntien ja vesiosuuskuntien välistä yhteistyötä ja yhdenmukaistaa valtion aluehallintoviranomaisten antamaa asiantuntijaohjausta ja taloudellisen tuen suuntaamisperiaatteita vesiosuuskuntien hankkeille. lisätietoja

Julkaisu tullaan julkaisemaan Uudenmaan ympäristökeskuksen monistesarjassa sekä vesi- ja ympäristöhallinnon kotisivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi.

Seuraavassa on kuvattu erilaisia vesiosuuskuntien tuki- ja toimintamuotoja, jotka sisältyvät myös Nurmijärven haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen periaatteisiin. Toimet on jaettu osuuskuntien perustamisen tukemiseen, asiantuntija-apuun sekä rahoitustukeen.

Vesiosuuskuntien perustamisen tukeminen

o Kunta tiedottaa alueen asukkaille, että kuntakohtaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu keskitetyn vesihuollon toteuttamismahdollisuuksia alueella ja että vesihuolto toteutettaisiin asukkaiden muodostaman organisaation toimesta
o Kunta tukee ja aktivoi asukkaiden yhteisiä kehittämispyrkimyksiä.
o Kunnalta saa valmiin toimintamallikansion, joka sisältää neuvoja vesiosuuskunnan perustamisesta ja tarvittavista toimenpiteistä.
o Kylässä tehdään kysely liittymishalukkuudesta keskitettyyn vesihuoltoon


Asiantuntijatuki

o Kunnalta ja Uudenmaan ympäristökeskukselta saa opastusta ja neuvoa
o Kunta rahoittaa ja vesilaitos antaa asiantuntija-apua kehittämisalueiden vesihuoltoverkostojen suunnittelussa (jolloin verkostojen mitoituksessa otetaan myös muiden lähialueiden tarpeet huomioon)
o Vesilaitos tarjoaa verkostojen rakennuttamis- ja valvontapalvelua


Vesihuoltohankkeiden rahoitustuki

o Kunta avustaa yhteisten verkostojen rakentamista kehittämisalueen tärkeyskorin ja tavoitteellisen toteuttamisaikataulun mukaisesti.
o Kunta antaa vesihuoltohankkeiden lainojen takauksia
o Tapauksissa joissa alueen väkiluvun oletetaan kasvavan tai alueella on monia ”epävarmoja liittyjiä”, kunta voi ostaa tietyn määrän ”liittymiä” verkostoon, joita se myy verkostoon myöhemmin liittyviä kiinteistöille. Näin ensivaiheessa liittyvien kiinteistöjen kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi
o Kunta/vesilaitos kustantaa/rakentaa kehittämisalueiden ulkopuoliset runkojohdot ja pumppaamot, kun se on taloudellisesti perusteltua ja etenkin jos linja palvelee useampaa eri vesihuollon kehittämisaluetta/vesiosuuskuntaa.
o Uudenmaan ympäristökeskukselta voi hakea valtion tukea


Tavoitteellinen toteuttamisaikataulu ja hyötynäkökulmat

Nurmijärven vesihuollon kehittämisalueille on määritetty kunkin tärkeyskorin mukaisesti tavoitteelliset vesihuollon toteuttamisaikataulut, jotka perustuvat vedenhankinnan kehittämisen todettuun tarpeeseen ko. alueilla. Käytännössä hankkeiden toteutuminen riippuu ratkaisevasti asukkaiden omasta aktiivisuudesta.

Tavoitteellisissa toteutusaikatauluissa on otettu huomioon haja-asutuksen jätevesiasetuksen (N:o 542/2003) siirtymäaika vuoteen 2014 asti, johon mennessä kiinteistökohtaisten jätevesienkäsittelymenetelmien tulee viimeistään täyttää asetuksen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Koska asetuksen vaatimusten täyttäminen edellyttää yleensä huomattavia kiinteistökohtaisia investointeja, tulee keskitetyn vesihuollon järjestäminen valituilla vesihuollon kehittämisalueilla yleensä taloudellisemmaksi ja sitä tulee pitää ensisijaisena vaihtoehtona.
Seuraavassa on esitetty vesihuollon kehittämisalueille tavoitteelliset toteuttamisaikataulut kiireellisyyskoreittain.

 • I - korin kehittämisalueilla vuoteen 2010 mennessä
 • II - korin kehittämisalueilla vuoteen 2014 mennessä
 • III - korin kehittämisalueilla vuoteen 2020 mennessä


Keskitetyn vesihuollon järjestämisessä on seuraavia hyötynäkökulmia verrattuna kiinteistökohtaisiin jäteveden käsittelymenetelmiin:

 • Tiheään asutuilla alueilla keskitettyyn vesihuoltoon liittyminen on yleensä kiinteistökohtaisia menetelmiä taloudellisempaa.
 • Talousveden laatu- ja riittävyysongelmat poistuvat vesijohtoverkostoon liityttäessä.
 • Olosuhteisiin sopivien ja asianmukaisten kiinteistökohtaisten vedenkäsittelymenetelmien valinta voi olla vaikeaa ja vaatia ammattiapua.
 • Kiinteistökohtaiset menetelmät vaativat säännöllisiä huoltotoimenpiteitä toimiakseen asianmukaisesti.
 • Kiinteistökohtaisten menetelmien puhdistusteho ja toimintavarmuus voi heiketä merkittävästi niiden vanhetessa.
 • Jätevesikuormituksen vaihtelu tai olosuhteiden muutos voi aiheuttaa ongelmia kiinteistökohtaisissa puhdistusmenetelmissä
 • Tiheään asutuilla alueilla maastoon johdetuista jätevesistä voi aiheutua hygieenisiä, terveydellisiä tai esteettisiä haittavaikutuksia asianmukaisesta käsittelystä huolimatta
 • Paikallinen vedenhankinta kaivoista ja pohjavesialueiden tila vaarantuu maaperään imeytyvien jätevesien vaikutuksesta
 • Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentämisellä voidaan parantaa purkuvesistön tilaa kuormitusherkillä alueilla

Muut kehittämistoimenpiteet

Nurmijärven vesilaitoksen toiminta-alueet tulisi päivittää vastaamaan nykyisiä verkostoja ja asemakaava-alueita. Myös sadevesiverkostoille tulisi laatia omat toiminta-alueet. Toiminta-aluerajauksia tulisi päivittää säännöllisesti ja laajentaa uusien asemakaava-alueiden toteutumisen mukaisesti.

Vedenhankintakäytössä oleville Lepsämän ja Nummenpään pohjavesialueille tulisi laatia suojelusuunnitelmat.

Viemäriverkostojen saneerausta ja vuotojen selvitystyötä tulisi edelleen jatkaa vuotovesien vähentämiseksi.

Jätevedenpuhdistamoille voi tulla tulevaisuudessa saneeraustarve, mikäli kuormitukset kasvavat jätevesiennusteen mukaisesti.


Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet

Alueilla, joilla vesijohdon ja viemärin rakentaminen ei ole kannattavaa, käytetään kiinteistökohtaisia vesihuoltoratkaisuja.


Vedenhankinta

Kiinteistökohtaisten talousvesikaivojen veden riittävyydessä ja laadussa on ollut ongelmia. Asukkaita tulisi rohkaista ja valistaa tutkituttamaan kaivovetensä laatua säännöllisesti. Kiinteistökohtaisten suodatuslaitteistojen hankkimista tulisi edistää, mikäli veden pitoisuusarvot ylittävät merkittävästi talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Hankintojen kustannuksia voidaan jakaa perustamalla naapuriston kanssa yhteinen kaivo puhdistuslaitteistoineen.

Uuden kaivon paikka tulisi valita huolella. Talousvesikaivon lähistöllä ei saisi olla pohjavettä likaavia tekijöitä, kuten vuotavia viemäreitä ja jätevesien käsittelylaitteita. Vanha kaivo kannattaa kunnostaa, jos sen paikka on veden saannin ja veden laadun kannalta hyvä. Likaantunut vanha kaivo kannattaa myös desinfioida.


Jätevesien käsittely

Jäteveden paikallisessa käsittelyssä tulee kyseeseen yhden kiinteistön tai useamman kiinteistön yhteinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä, jonka on täytettävä haja-asutuksen jätevesiasetuksessa säädetyt vaatimukset. Näiden puhdistusvaatimusten saavuttaminen vaatii käytännössä jätevesien biologis-kemiallista käsittelyä.

Hyvä jätevesien käsittely -esite.pdf (268 Kb)

Haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävän kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän kustannukset ovat noin 4 000…10 000 € / kiinteistö. Kustannukset riippuvat ratkaisevasti rakennuspaikan ominaisuuksista.
Suomen ympäristökeskus ylläpitää puhdistamotiedostoa, josta selviää mm. saatavilla olevien järjestelmien puhdistustuloksia.

Pohjavesialueilla suositaan vähävetisiä WC-järjestelmiä, joista jätevesi johdetaan umpisäiliöön tai pumpataan käsittelyn jälkeen pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueilla jätevesien maaimeytys ei ole sallittua.

Loma-asutukselle suositellaan kuivakäymälöitä.

Jos esim. vesiosuuskunta aikoo rakentaa alueellisen jätevedenpuhdistamon, jonka asukasvastineluku (AVL) on yli sata, on sille haettava ympäristölupaa alueelliselta ympäristökeskukselta.


Yleiset rahoitusmahdollisuudet

Vuoden 2005 alussa astuu voimaan laki vesihuollon tukemisesta. Lain tarkoituksena on suunnata valtion tuki alueellisen yhteistyön parantamiseen, vesihuollon turvaamiseen erityistilanteissa sekä vesihuollon parantamiseen maaseutuyhdyskunnissa ja vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolelle jäävillä haja-asutusalueilla samoin kuin asutuksen jätevesistä ympäristölle aiheutuvan kuormituksen vähentämiseksi.

Tuen myöntävät alueelliset ympäristökeskukset. Tuki rahoitetaan valtion erityismäärärahoista sekä lisäksi työllisyysvaroista ja Euroopan yhteisön varoista. Vesihuoltotoimenpiteitä tuetaan myöntämällä toimenpiteelle vesihuoltoavustusta tai toteuttamalla se valtion työnä.

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaitokselle tai muulle vesihuoltoa varten perustetulle yhtymälle tai yhteisölle taikka kuntayhtymälle tai kunnalle. Vesihuoltoavustusta voidaan lisäksi myöntää kiinteistön omistajalle tai haltijalle kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon tai kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien käsittelyä varten.

>sivun alkuun


TOIMENPIDEOHJELMA


Nurmijärven vesihuollon kehittämisen toimenpiteet keskittyvät nykyisten vesi- ja viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille.

Nurmijärvellä ei ole tiedossa suuria uusia vesihuoltohankkeita sen jälkeen, kun Rajamäki – Röykkä - Klaukkala siirtoviemäri- ja yhdysvesijohdot sekä Klaukkalan uusi jätevedenpuhdistamo valmistuvat 2005. Mikäli jätevesikuormitus kasvaa voimakkaan väestönkasvun mukaisin ennustein, voidaan kirkonkylän ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamoita joutua laajentamaan vastaavassa järjestyksessä vuosien 2015 ja 2020 jälkeen.

Joidenkin vedenottamoiden läheisyydessä, tärkeillä pohjavesialueilla, on asutusta, joiden jätevedenkäsittelyn järjestämiseen tulee kiinnittää huomiota pohjaveden laadun pilaantumisriskin minimoimiseksi.

Lepsämän ja Nummenpään vedenhankintaan käytetyille pohjavesialueille tulisi laatia suojelusuunnitelmat. Lisäksi vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma tulisi päivittää.

Viemäriverkostoja tulisi saneerata vuotovesien vähentämiseksi.

Seuraavaan taulukkoon on koottu vesihuollon kehittämisalueiden vesihuollon arvioidut investointikustannukset sekä tavoitteelliset toteuttamisaikataulut luokituskoreittain. Esitetyt hankkeet toteutuvat kuitenkin todennäköisesti vaiheittain, riippuen suuresti asukkaiden aktiivisuudesta vesihuoltohankkeita ja vesiosuuskuntien perustamista kohtaan. Suositeltavaa on, että hankkeiden toteutuksessa huomioidaan riittävästi myös haja-asutuksen jätevesiasetuksen siirtymäajan päättyminen vuonna 2014.

>suurenna taulukko


Em. investointikustannuksiin ei sisälly siirtoviemärien ja yhdysvesijohtojen kustannuksia Nukarista joko kirkonkylälle tai Tuusulan Jokelaan sekä Nummimäen vesiosuuskunnalta Klaukkalaan. Nämä hankkeet palvelevat useampaa eri tarkoitusta tai vesihuollon kehittämisaluetta ja ne olisi suositeltavaa toteuttaa kunnan toimesta:

 • Nukari – Kirkonkylä –siirtoviemäri 379 000 € tai
 • Nukari – Tuusulan Jokela –siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 348 000 €, josta yhdysvesijohdon osuus on 62 000 €
 • Nummimäki – Klaukkala runkovesi- ja viemärilinja 324 000 € (palvelee myös, Mäkimaantien, Klaukkalan Metsäkylän, Toivolan ja Palojoen vesihuollon järjestämistä).


Myöskään Perttulan (1,2 milj. €) ja Nummimäen (0,6 milj. €) vesiosuuskuntien sisäisten verkostojen ja Metsä-Tuomelan jäteaseman/ Koholan vesihuollon kustannuksia ei ole huomioitu taulukossa 10.

Esitettyjen vesihuollon kehittämistoimenpiteiden myötä vesihuoltoverkostojen piiriin arvioidaan haja-asutusalueilta liittyvän yhteensä n. 5500…6000 asukasta vuoteen 2020 mennessä. Liittyjämäärät perustuvat oletukseen, että kaikki uusien verkostojen alueilla olevat kiinteistöt liittyvät keskitetyn vedenjakelun ja viemäröinnin piiriin.

Myös nykyisten vesihuoltoverkostojen piirissä olevan asutuksen arvioidaan kasvavan ja uusia asemakaavoitettavia alueita rakennetaan, jolloin myös sitä kautta vesihuoltoverkostojen liittyjämäärät tulevat kasvamaan.

>sivun alkuun

YHTEENVETO

Nurmijärvi on pääkaupunkiseudun läheisyyden vuoksi voimakkaiden kasvupaineiden alaisena. Verkostojen laajentamisen tarve on jatkuvaa, jolloin myös vesihuoltoverkostojen liittymisaste kasvaa. Tämä edellyttää isoja vesihuollon investointeja ja vesihuoltoverkostojen jatkuvaa kehittämistä.
Nurmijärven vesilaitos toimii lähinnä vain asemakaavoitetuilla alueilla ja sen ulkopuolella keskitetty vesihuolto järjestetään yksityisesti esim. vesiosuuskuntaperiaatteella. Kunta vastaa vesihuollon kehittämisen suunnittelusta koko kunnan alueella.

Nurmijärvellä on useita tiheään asuttuja alueita, joille keskitetyn vesihuoltoverkoston rakentaminen on perusteltua. Nämä vesihuollon kehittämisalueiksi valitut alueet on luokiteltu tärkeys-/ kiireellisyys-järjestykseen vertailemalla alueita ja niiden tarpeita eri kriteerein. Luokituksessa kärkisijoille nousseilla erityisesti I - korin ja myös II – korin alueilla on selkeitä tarpeita ja edellytyksiä keskitetyn vesihuollon järjestämiselle. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, kustannusarvioita ja tukimuotoja, miten vesihuoltoa olisi suositeltavaa kehittää näillä alueilla.

Toimenpideohjelmassa esitettyjen haja-asutuksen vesihuoltohankkeiden investointikustannukset ovat yhteensä n. 22 miljoonaa €. Hankkeiden kautta yhteensä n. 5 500…6 000 asukasta on mahdollista liittää vesi- ja viemäriverkostojen piiriin.

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota uuden asetuksen edellyttämään kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn tehostamiseen vaatimusten mukaisiksi. Tämä edellyttää yleensä huomattavia kiinteistökohtaisia investointeja, jolloin vaihtoehtoisen keskitetyn vesihuollon järjestämisen mahdollisuudet olisi suositeltavaa aina selvittää.

Nurmijärven vedenhankintaan on käytettävissä riittävästi hyvänlaatuisia pohjavesivaroja. Vedenhankinnan varmuus paranee, kun Klaukkala – Röykkä – Rajamäki -väleille rakennetaan yhdysvesijohdot yhdessä siirtoviemäreiden kanssa.

Klaukkalaan on 2005 rakenteilla uusi jätevedenpuhdistamo, jossa tullaan käsittelemään Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän viemäröinnin toiminta-alueiden sekä Altia Oyj:n jätevedet. Kirkonkylän toiminta-alueella toimii jatkossakin oma jätevedenpuhdistamo.

Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään tarpeen mukaan esim. neljän vuoden välein.


>sivun alkuun

21.12.2004 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy