Etusivu  Aikataulu  Töiden arvostelu  Kilpailun säännöt  Palkinto  Tuomaristo  Alustukset  Kilpailutyöt  Yhteystiedot  

Kilpailun säännöt

  Osallistujat sitoutuvat näihin kilpailusääntöihin osallistuessaan kilpailuun.

  Kilpailun järjestäjä
  1. Kilpailun järjestäjinä (jäljempänä järjestäjä) toimivat Vantaan kaupunki, Väylävirasto, HAMK, Aalto-yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto sekä Ramboll Finland Oy.

  Kilpailun osallistujat
  2. Kilpailuun voivat osallistua edellä mainittujen oppilaitosten kaikkien alojen opiskelijat vuosikurssista riippumatta. Avoimen yliopiston opiskelijat eivät voi osallistua.
  3. Kilpailun pääkielenä on suomi
  4. Kilpailuun tulee ilmoittautua etukäteen järjestäjän esittämällä tavalla. (Internet-sivut)
  5. Joukkueiden jaon tekee kilpailun järjestäjä.
  6. Jos kilpailuun ilmoittautuneiden määrä on liian suuri joukkueiden kokoon ja enimmäismäärään nähden, on järjestäjällä oikeus rajata osallistujien määrää. Rajauksen kriteerit perustuvat siihen, että joukkueisiin pyritään saamaan mahdollisimman laaja-alaisesti eri alojen opiskelijoita.
  7. Joukkueet valitsevat itse keskuudestaan projektipäällikön, joka toimii kilpailun aikana yhteyshenkilönä joukkueen ja järjestäjän välillä.

  Kilpailun aikataulu
  8. Kilpailu toteutetaan etäyhteyksin 21.-23.10.2020 välisenä aikana järjestäjän ilmoittaman ohjelman ja aikataulun mukaisesti. Kilpailun tulokset julkistetaan ja voittaja palkitaan perjantaina 23.10.2020 klo 8:00 alkavassa yhteisessä tilaisuudessa.
  9. Joukkueiden tulee osallistua etäyhteyksin kaikkiin järjestäjän etukäteen ilmoittamiin tilaisuuksiin kilpailun aikana. Kaikkien joukkueen jäsenten ei ole välttämätöntä olla läsnä, vaan yhden jäsenen paikalla olo riittää. Tilaisuudet ja niiden tarkka aikataulu ilmoitetaan kilpailun nettisivuilla kilpailun käynnistämisen yhteydessä. Tilaisuuksien kieli on suomi.

  Kilpailutyöt
  10. Joukkueet voivat työstää kilpailutöitä etäyhteyksin tai halutessaan / oppilaitosten koronaohjeistuksen niin salliessa kasvokkain (esim. oppilaitosten tilat, joukkueen jäsenten asunnot sekä julkiset tilat kuten kirjastot, kahvilat).
  11. Joukkueet voivat hyödyntää kilpailuaikana eri tietolähteitä, kuten henkilöhaastatteluja, Internetaineistoja ja kirjallisuutta. Käytetyt lähteet on ilmoitettava kilpailutyössä kilpailun alkaessa annettavien ohjeiden ja hyvän tavan mukaisesti.
  12. Kilpailutyöt tulee raportoida ja palauttaa sähköisessä muodossa. Toteutustapa on joukkueen itsensä valittavissa ja raportoinnissa käytettäviä ohjelmia ovat esimerkiksi PowerPoint, Word ja Excel. Myös videoraportointi on mahdollista. Työn tulee sisältää PowerPoint-esitys. Lisäksi tulee laatia 1-2 sivun pituinen Word-muotoinen työselostus. Loppumateriaalit tulee laatia suomen kielellä.
  13. Kilpailutyön kirjallisen työselostuksen luonnos (1-2 sivua) tulee palauttaa ilmoitettuun paikkaan torstaina 22.10.2020 klo 18:00 mennessä. Varsinainen esitysaineisto tulee palauttaa perjantaina 23.10.2020 klo 8:00 mennessä sähköpostitse tapahtuman järjestäjälle. Mahdolliset työselostusluonnokseen tehdyt muutokset tulee korostaa lopulliseen versioon. Myöhästyneet työt eivät ole mukana arvostelussa. / Järjestäjä voi halutessaan jättää arvostelematta mahdolliset myöhästyneet työt.

  Tuomaristo ja arvostelu
  14. Voittajatyön valitsee tuomaristo, jossa ovat mukana Vantaan kaupungin, Väyläviraston, HAMK:in, Aalto-yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tuomariston puheenjohtajana toimii Vantaan kaupungin edustaja.
  15. Jokainen tuomari pisteyttää työt ennalta määritettyjen kriteerien perusteella.
  16. Eniten tuomaristopisteitä saanut työ voittaa ja voittajajoukkue palkitaan. Tuomariston puheenjohtajan ääni ratkaisee mahdollisessa tasatilanteessa.

  Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet
  17. Voittajajoukkue sitoutuu esittelemään kilpailutyötä kahdessa tilaisuudessa kilpailun järjestäjän pyynnöstä. Tilaisuudet ja niiden ajankohdat sovitaan kilpailun järjestäjän ja voittajajoukkueen kanssa. Kaikkien joukkueen jäsenten ei ole välttämätöntä olla mukana esittelemässä työtä. Mahdollisista muualla kuin pääkaupunkiseudulla pidettävistä esittelyistä ja niiden matkakustannuksista sovitaan erikseen.
  18. Osallistujat luovuttavat kaikki tekijänoikeudet pysyvästi kilpailun aikana tuottamaansa materiaaliin ja kilpailutyöhönsä kilpailun järjestäjille.
  19. Osallistujilla on oikeus käyttää kilpailuosallistumistaan, kilpailutyötään ja muuta kilpailun aikana tuottamaansa materiaalia opinnoissaan, referenssinä sekä portfoliossaan ja ansioluettelossaan.

  Kilpailun järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet
  20. Kilpailu on julkinen ja siihen liittyvää materiaalia (kilpailijoiden nimet, valokuvat, videot yms.) voidaan julkaista julkisissa medioissa (Internet, sosiaalinen media, lehdet, Youtube jne.).
  21. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun aikana laadittuja kilpailutöitä, valokuvia tapahtumista ja muuta päivien aikana syntynyttä materiaalia mm. Internet-sivuillaan ja muissa tiedotuskanavissa.
  22. Vantaan kaupungille, Väylävirastolle, HAMKille, Aalto-yliopistolle, Laurea-ammattikorkeakoululle, Helsingin yliopistolle sekä Ramboll Finland Oy:lle siirtyy pysyvästi tekijänoikeus kilpailun aikana tuotettuun materiaaliin ja kilpailutöihin. Näillä tahoilla on oikeus mm. hyödyntää toiminnassaan, julkistaa, luovuttaa eteenpäin, muokata, yhdistellä ja jatkokehittää kilpailun aikana tuotettua materiaalia ja kilpailutöitä.