Turun Seudun Jätehuollon kotisivulle www.tsj.fi

 

 

 

 

Etusivu

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten
arviointiselostus

Vuorovaikutus

Yhteystiedot

In English

På svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:

  • Rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
  • Kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
  • Kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
  • Arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
  • Selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
  • Selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
  • Esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
  • Järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma tehtävistä selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Varsinainen arviointityö kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt hankkeesta vastaavan toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

 

 

 

 

 

 
18.1.2012 Ramboll