Hämeenlinnan seudun vesihuollon yleissuunnitelma

Suunnittelualueeseen kuuluvat Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan, Hauhon, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat. Suunnitelman tarkoituksena on selvittää alueen vesihuollon keskeisiä kehittämistoimenpiteitä 20–30 vuoden aikajänteellä painottuen lähinnä taajamien tarpeisiin.


Keskeisiä vesihuoltokysymyksiä alueella ovat:

  • vedenhankinnan varmistaminen uusia vedenottamoita perustamalla ja verkostojen välisiä yhteyksiä parantamalla
  • jätevedenpuhdistamoiden tehostaminen ja saneeraminen sekä määrän vähentäminen yhdistämällä puhdistamoita suurmpiin yksiköihin yhdysviemärien avulla
  • vesihuoltolaitosten toimintavarmuus normaali- ja poikkeusoloissa
  • verkostojen saneeraustarve sekä hulevesien hallinnan ongelmat.

Jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtoja on selvitetty erikseen Hämeenlinnan seudulla, joten niitä ei ole käsitelty tässä suunnitelmassa.

Suunnitelman toimeksiantajia ovat olleet Hämeen ympäristökeskus, Hämeen Liitto, Hämeenlinnan Seudun Vesi ja alueen kunnat. Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy.


 

 

19.11.2008 Ramboll Finland Oy