Jatkotoimenpiteet

Yleissuunnitelmaluonnoksesta lähetettiin lausuntopyynnöt eri osapuolille ja yhteistyötahoille. Annetuista lausunnoista on laadittu yhteenveto sekä tarvittaessa vastineet. Yleissuunnitelmaan on tehty eräitä tarkistuksia ja lisäyksiä lausuntojen perusteella. Suunnitelmasta annetut lausunnot ja niiden vastineet on esitetty omassa osaraportissaan, joka on toimitettu kaikille, joilta lausuntoa pyydettiin


Vedenhankinnan osalta pidetään tärkeänä suunnitelmassa esitettyjen hankkeiden eteenpäin viemistä viivytyksettä. Vedenhankinnan varmuuden lisääminen on tarpeen useilla osa-alueilla. Pohjavesivarojen riittävän käyttöönoton turvaaminen edellyttää runsaasti lisätutkimuksia, jotta veden laadusta, määrästä ja vedenoton ympäristövaikutuksista saadaan riittävästi tietoa.
Käyttökelpoisimmat lisävedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ovat erittäin arvokkaita yhdyskuntien vedenhankinnan turvaamisen kannalta ja alueet tulisi suojella esimerkiksi maankäytön suunnittelun alueille laadittujen pohjavesien suojelusuunnitelmien avulla.


Tärkeimpiä pohjavedenhankinnan tutkimusalueita ovat:

-Hauhon Ruskeanmullan harjun alue
-Hattulassa Hakimäen alue ja Tenholan alue
-Janakkalassa Tanttalan ja Uhkoilan alue


Vesijohtoverkostoja yhdistämällä parannetaan vedenhankinnan- ja jakelun toimintavarmuutta poikkeustilanteissa. Tervakoski-Turenki yhdysvesijohto toteutetaan siirtoviemärin yhteydessä. Janakkalan ja Hämeenlinnan välille rakennetaan vesijohtoyhteys ja paineenkorotusasema. Kalvolan vesijohtoverkosto yhdistetään siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä Hattulan kautta Hämeenlinnan verkostoihin.


Jätevesien käsittelyn osalta pidettiin keskitettyä vaihtoehtoa parempana ja myös ympäristöarvot huomioiden kestävämpänä tapana. Janakkalassa tullaan toteuttamaan Tervakosken ja Leppäkosken jätevesien johtaminen Janakkalan keskuspuhdistamolle Turenkiin. Jätevedenkäsittelyä keskitetään edelleen johtamalla Kalvolan jätevedet käsiteltäviksi Hämeenlinnaan Paroisille. Myöhemmässä vaiheessa myös Lammin jätevedet esitetään johdettavaksi Paroisille.


Kalvolan ja Lammin jätevesien johtaminen Paroisille edellyttää Paroisten puhdistamolla laajennuksia, mm. ilmastus- ja selkeytystilavuutta sekä mahdollisesti myös flotaatiokapasiteettia on kasvatettava.


Haja-asutusta palvelevia saostus- ja umpikaivolietteen vastaanottoasemia jää toimintaan ainakin Hämeenlinnan Paroisille, Kalvolaan, Hauholle, Lammille sekä Janakkalaan.
Alueella syntyvien jätevesilietteiden jatkokäsittelyyn toteuttamiseksi selvitetään myös seudullisia ratkaisuja.


Pitkällä tähtäimellä on tarpeen jatkaa selvityksiä kokonaan uuden seudullisen puhdistamon perustamiseksi nykyisten puhdistamoiden tultua käyttöikänsä päähän.

Hulevesien hallintaa teknisin ja viranomaisyhteistyön keinoin on tehostettava suunnittelualueella, etenkin taajamissa. Puutteelliset hulevesiviemäröinnin verkostot ja uomat voivat olla huippuvirtaamien aikaan alttiita tulvimiselle, josta aiheutuu usein taloudellisia vahinkoja ja ympäristöhaittoja.


Jatkotoimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä hankkeiden valmistelun, esisuunnittelun sekä rahoituksen järjestämisen suhteen. Hankkeitten toteuttaminen on alueella toimivien vesihuoltolaitosten vastuulla. Riittävien pohjavesiselvitysten tekeminen on ensimmäinen toteutusvaihe ja edellytyksenä hankkeiden toteuttamiselle.


Vedenhankinta- ja viemäröintihankkeet liittyvät alueella mm. VT10 erusparannushankkeeseen, ja niiden yhteensovittamisesta on saatavissa taloudellisia hyötyjä. Hankkeiden tutkimus ja valmistelu- ja lupakäsittelyvaiheet on otettava huomioon kokonaisaikatauluissa. Hankkeiden investointikustannukset jakaantuvat pitkälle aikavälille, joten niiden taloudellinen oteutettavuus vesihuoltolaitosten investointibudjetin kautta on mahdollista ilman merkittäviä vaikutuksia käyttömaksuihin.

Esitys jatkotoimenpiteistä jana-aikataulun muodossa. 

19.11.2008 Ramboll Finland Oy