english

Etusivu

Taustat ja tavoitteet

Projektin osapuolet

Projektin pilotit

Verkostoituminen

Yhteystiedot


Uutiset

Projektin dokumentit

Galleria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPACMIC - LIFE12 ENV/FI/000592


Taustat ja tavoitteet

Taustaa

Jotta kaivosjätteen haittavaikutuksia voitaisiin minimoida, hylkykivikasoille ja rikastushiekan varastoalueille on rakennettava pohjarakenteet. Ennallistamisprosessi vaatii rikastushiekan varastoalueen peittämistä. Vanhat rikastushiekka-altaat on rakennettu silloisen lainsäädännön mukaisesti ilman sitovia pohjarakenteita, jolloin niiden peittäminen ei välttämättä riitä hillitsemään rikastushiekasta mahdollista liukenemista. Tähän ongelmaan ratkaisu voi olla reaktiivisen seinämän rakentaminen.

On arvioitu, että EU-tasolla kaivosteollisuudessa syntyy vuosittain yli 400 miljoonaa tonnia jätettä. Suomella on pitkät perinteet kaivosteollisuudessa ja kaivossektori on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana vahvan kasvun vaiheessa useiden uusien toimintojen puitteissa. Pelkästään Suomessa on arvioitu, että kaivosteollisuus tuottaa vuosittain kaivosjätteitä 50 miljoonaa tonnia.

Tavoitteet

UPACMIC-hankkeen pilot-sovellusten on tarkoitus osoittaa, että sekundäärisiä materiaaleja käyttämällä voidaan estää haitta-aineiden liukeneminen pohjavesiin.

Hankkeen tavoite oli tarjota vaihtoehtoisen ratkaisun kaivosjätteiden varastointialueen rakentamisessa ja osoittamaan, että kierrätysmateriaalien huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa tuo selviä säästöjä neitseellisten luonnonvarojen ja kaupallisten eristysmateriaalien käytössä.

Hanke tuotti ohjeistusta ja reseptejä sekundääristen materiaalien käytöstä neitseellisten raaka-aineiden korvaamisessa sekä stabilointiprosessin raaka-aineena.

Hankkeen myötä saatava tieto ja kokemus palvelevat sidosryhmien ja kohdeyleisön tarpeita. Myös ympäristöviranomaiset saavat hankkeesta arvokasta taustatietoa, jota tarvitaan lainsäädännön työkalujen kehittämistä varten. Projekti on käytännön toimi EU:n jätehierarkian mukaisesti ja askel kohti kierrätysyhteiskunnan rakentamista.

Projektin toimenpiteet ovat:

  1. VALMISTELEVAT TOIMENPITEET sisälsivät suunnitelmat alustavista materiaaleista ja toimintatavoista.
  1. KÄYNNISTÄVÄT TOIMENPITEET aloitettiin pilot-sovellutuksiin sopivien materiaaliseosten kehittämisellä. Näiden toimenpiteiden avulla suunniteltiin pilottirakenteet kaikki näkökohdat huomioiden, vietiin toteutus läpi korkeiden laatustandardien mukaisesti ja koottiin yhteen kaikki tieto ja opitut asiat logistisen mallin ja suositusten muodossa. Pilot-toimintojen yksi tärkeimmistä näkökohdista on laadunvalvonta.
  1. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUSTEN MONITOROINTI sisälsi projektin vaikutusten tutkimista kohdeyleisöön sekä kohdistettuihin ympäristöongelmiin.
  1. VIESTINTÄ JA TIEDONVÄLITYS sisälsivät erilaisia tiedonvälityksen ja viestinnän toimenpiteitä. Hankkeessa pyrittiin tulosten parhaaseen mahdolliseen tiedonlevitykseen sekä kohderyhmille että suurelle yleisölle Suomessa ja Euroopassa.
  1. HALLINTATOIMENPITEET sisälsivät yleisesti kaiken kattavan hallinnoinnin ja koordinoinnin projektisuunnitelman ja budjetin sekä komission sopimuksen mukaisesti.

Copyright Ramboll Finland Oy 2022