Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistunut keväällä 2022 ja se laitetaan nähtäville syksyllä 2022.
Hanke on toteuttamisvalmiudessa noin vuoden kuluttua tiesuunnitelman valmistumisesta.

Linkki Väyläviraston hankesivuille.

Hanke

Hankkeen taustaa ja tavoitteet

Valtatie 2 välittää Porin keskustan kohdalla sekä Porin satamien, että lounaisrannikon suuntaisen valtatie 8:n tavara- ja henkilöliikennettä osana TEN kattavaa verkkoa. Vt 2 ja vt 8 nelikaistaistaminen Porin keskustassa jäi toteutumatta edellisessä parannushankkeessa 1988. Tiejakson ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita. Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien merkittävästi kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön.

Valtatie 2 Porin keskustan kohdalla on yksiajoratainen lukuun ottamatta Laanin eritasoliittymän kohtaa. Nykyisin osuudella on neljä eritasoliittymää sekä yksi tasoliittymä (Tikkula). Tieosuus on erittäin vilkasliikenteinen; keskustan kohdalla 19500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mäntyluodon suuntaan noin 13700 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä on 7–10%.

Ensisijainen ongelma on liittymien häiriöalttius sekä liittymävälien ruuhkautuminen. Myös ramppijärjestelyissä ja meluntorjunnassa on puutteita.Tiejaksolla on tapahtunut viiden vuoden aikana (2015-2019) 19 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista yksi on johtanut kuolemaan. Keskustan maankäytön tehostuminen Laani–Tikkula alueella on aiheuttanut palvelunkäyttäjille päätieverkon saavutettavuusongelman.

Hankkeen tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien kasvava liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön. Valtatie rakennetaan nelikaistaiseksi Tiilimäen ja Korven eritasoliittymien välillä. Nykyiset eritasoliittymät parannetaan. Tikkulan suuntaisliittymä täydennetään perusverkon eritasoliittymäksi ja valtatie alitetaan Tikkulan ja Eteläväylän kiertoliittymien välisellä uudella katuyhteydellä. Alueen nykyisiä melusuojauksia täydennetään.

Valtatieltä kielletään hidasliikenne välillä Friitalan eritasoliittymä - Lentoaseman eritasoliittymä. Hidasliikenne tullaan ohjaamaan tältä väliltä rinnakkaisille väylille. Tästä syystä tiesuunnitelma koskee myös Ulvilan kaupunkia.

Parannustoimenpiteillä liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi ja sen myötä paranee tavara- ja satamaliikenteen täsmällisyys. Katuverkon läpiajoliikenne vähenee ja palvelujen saatavuus paranee Tikkulassa. Melulle altistuvien määrä vähenee, mutta edelleen tien lähialueille jää melulle altistuvia henkilöitä. Meluntorjuntarakenteet muuttavat myös kaupunkimaisemaa.

Hankkeen kustannusarvio on noin 64M€ (Maku 130, 2015=100).

Suunnitelmat

Katso video tiesuunnitelmasta

Osa C Tiesuunnitelman informatiivinen aineisto

6T Ulkopuoliset rakenteet

6.1T Johdot ja laitteet 6.2T Kadut 7T Ympäristösuunnitelma

7.1T Melulaskennat 7.2T Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat 7.3T Meluseinien periaatekuvat 7.4T Merkittävien siltojen ja tukimuurien ympäristökuvat 8T Kuivatussuunnitelma 11T Valaistuksen yleiskartta 12T Viitoituksen yleiskartta 13T Pohjatutkimukset 16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset 17T Tutkitut vaihtoehdot

Lisätietoja

Timo Bäcklund, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 782

Satu Rajava, Ramboll Finland Oy, p. 040 5171 432

 

 

Copyright © 2022 Ramboll